Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Legislativa upravující provoz dronů

Následující text vychází především z evropské legislativy, která pro bezpilotní letadlo - dron užívá formálnější označení Unmanned Aircraft System (UAS). Česká legislativa toto označení přejala.

Legislativní vymezení týkající se UAS vychází z aktuálně platného regulačního rámce Evropské unie, zajišťujícího harmonizovaná základní pravidla pro provoz UAS napříč všemi členskými státy. Tento rámec je použitelný od 31. 12. 2020. Zařazení nových evropských pravidel do národních předpisů jednotlivých členských států představuje pro provoz dronů nespornou výhodu, protože po tříletém přechodném období postupného zavádění nyní existuje jednotný systém registrace provozovatele i systém zkoušek pilota, který platí ve všech zemích EASA (EU + Šývcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Ve všech těchto zemích platí stejná základní pravidla provozu, dodatečně je nutné se jen seznámit s lokálními omezeními, typicky v národní digitální mapě geozón.

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139Vymezuje hlavní pravomoci Agentury Evropské unie (EU) pro bezpečnost letectví (EASA) z pověření ze strany Evropské komise. Stěžejní obsah je pro oblast dronů uveden v článcích 55-68 a v Příloze IX a vymezuje jak hlavní požadavky na projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních letadel, tak i podmínky pro osoby zapojené do jejich provozu (vč. dálkově řídících pilotů) a organizace zapojené do činností související s jejich projektováním, výrobou, údržbou či provozem. Nařízení dále ukládá povinnost registrace všech UA a také jejich provozovatelů, kteří podléhají osvědčování.

Platnost a účinnost nařízení od 11. září 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945

Záměrem tohoto nařízení je stanovit vlastnosti a schopnosti UAS řadících se do všech tří kategorií provozu, definovaných Prováděcím nařízením (EU) 2019/947, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. Mezi hlavní řešené oblasti patří v tomto případě stanovení technických požadavků na UAS a na doplňková zařízení pro identifikaci na dálku; definování pravidel pro provozovatele UAS ze třetích zemí; publikování pravidel pro dodání UAS k provozování v otevřené kategorii společně s pravidly týkající se dálkových doplňkových zařízení dostupných na trhu EU. Nově je v zde zmíněn pojem třída UAS, který se váže k otevřené kategorii jejich provozu. Jednotlivé třídy UAS a jejich požadavky vychází právě ze způsobu jejich provozu, který je hodnocen na základě míry rizika.

Platnost a účinnost nařízení od 1. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947

Kromě doplnění informací o registraci provozovatelů (povinnosti a podmínky registrace) UAS a certifikovaných UA umožňuje toto prováděcí nařízení členským státům EU regulovat provoz UAS za pomocí zveřejnění zeměpisné zóny pro UAS, v němž může dojít k zákazu/limitaci provozu UAS dle požadovaných vstupních podmínek. Prováděcí nařízení dále přináší zcela novou kategorizaci provozu UAS (otevřená, specifická, certifikovaná). UAS jsou do těchto kategorií a v případě otevřené kategorie také do podkategorií provozu rozřazeny na základě několika faktorů, mezi které se řadí např. potřeba předložení oprávnění k provozu a osvědčení UAS i osvědčení provozovatele UAS; udělení průkazu způsobilosti dálkově řídícímu pilotovi UAS; maximální vzletová hmotnost, maximální výška letu od nejbližšího bodu povrchu země, typ přepravovaného zboží. Nařízení popisuje pravidla provozu modelů letadel, především ve vztahu ke klubům a sdružením leteckých modelářů. Zcela novým pojmem je v Dodatcích tohoto Prováděcího nařízení v případě provozu UAS ve specifické kategorii tzv. standardní scénář. Jedná se o předem definovaný postup provozu, který provozovateli UAS spadajícímu do specifické kategorie provozu usnadňuje vstupní podmínky pro realizaci jeho letu. V případě, že provozovatel UAS zamýšlí let UAS v této kategorii provozu, tedy v kategorii specifické, existuje pro něj několik způsobů, jak oprávnění k provozu pro tuto kategorii UAS získat. Mezi tyto způsoby se řadí žádost provozovatele UAS o:

 1. Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu (metoda SORA);
 2. oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA);
 3. osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC).

Platnost a účinnost prováděcího nařízení od 1. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/639

Prováděcí nařízení Komise (EU) vzniklo z důvodu změny a doplnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Stěžejním doplňujícím obsahem jsou 2 konkrétní standardní scénáře (STS). Standardní scénář 1 řeší provoz ve vizuálním dohledu pilota (VLOS) v maximální výšce provozu 120 m nad kontrolovanou pozemní plochou v obydleném prostředí. Provoz ve standardním scénáři 2 probíhá mimo vizuální dohled dálkově řídícího pilota UAS (BVLOS), který se od něj vzdálí maximálně na 2 km. Provoz je podmíněn přítomností pozorovatelů a maximální výškou letu UAS, která činí 120 m nad kontrolovanou pozemní plochou v řídce obydleném prostředí.

Jedním z důležitých dodatků, mimo informace o standardních scénářích, je v tomto prováděcím nařízení opatření pro zlepšení viditelnosti UA provozovaného v noci tak, aby jej mohla osoba na zemi odlišit od letadla s posádkou, a to za pomoci zeleného blikajícího světla.

Platnost a účinnost prováděcího nařízení od 2. června 2020

Prováděcí nařízení komise (EU) 2020/746

Nařízení bylo publikováno z důvodu změny prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 za účelem odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Kromě zpoždění ve zřizování digitálních a interoperabilních systémů registrace, úpravy oprávnění, prohlášení a osvědčení, bylo tímto nařízením umožněno pokračovat v provozu všem typům UAS za tehdejších stávajících podmínek po dobu dalších 6 měsíců.

Platnost a účinnost prováděcího nařízení od 6. června 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1058

Změnové nařízení, které doplnilo třídy UAS definované v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945. Nařízení zavádí dvě nové třídy UAS, třídu C5 a C6, pro které definuje jak požadavky na UAS spadající do těchto tříd, tak i požadavky na příslušenství třídy C5 a C6. Jedná se o třídy UAS, pro které EASA publikovala dva standardní scénáře, standardní scénář 1 pro provoz UAS spadající do třídy C5 a standardní scénář 2 pro provoz UAS řadící se do třídy C6 (viz prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/639).

Platnost a účinnost nařízení od 9. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666

Trojice stěžejních prováděcích nařízení týkajících se regulačního rámce pro vzdušný prostor U-space, který je definován jako „zeměpisná zóna pro bezpilotní systémy vymezená členskými státy, kde je provoz bezpilotních systémů povolen pouze s podporou služeb U-space“. Jejich hlavní obsah uvádí prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664, v níž jsou definovány požadavky na zřízení vzdušného prostoru U-space, poskytovatele společné informační služby, provozovatele UAS, poskytovatele služeb U-space a požadavků na samotné povinné a i doplňkové služby U-space.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 definuje nezbytné požadavky kladené na poskytovatele letových provozních služeb (např. ŘLP ČR) v rámci určeného vzdušného prostoru U-space v řízeném vzdušném prostoru.

Pravidla zřízení vzdušného prostoru U-space v neřízeném vzdušném prostoru, jejichž obsah se týká mimo UAS také všeobecného letového provozu, jsou stanovena prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/666. Jediným zmíněním řešením, které zvýší situační orientaci v takovém vzdušném prostoru. U-space a tedy i bezpečnost, je elektronické zviditelnění letadel s posádkou tak, aby bylo možné přijmout opatření zabraňující srážce.

Platnost prováděcích nařízení od 13. května 2021 účinnost prováděcích nařízení od 26. ledna 2023Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166

Nařízení odkládající data použitelnosti některých z ustanovení obsažených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/947, konkrétně tedy článku 23, který uvozuje vstup nařízení v platnost a použitelnost. Pro provoz, který bude v souladu s jedním ze dvou standardních scénářů stanovených evropským nařízením, bude možné namísto žádosti o oprávnění k provozu vydávat pouze prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů (v souladu s čl. 5 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení), a to od 1. 1. 2024.

Platnost a účinnost prováděcího nařízení od 5. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/425

Z důvodu přetrvávající absence některých harmonizovaných norem upravujících požadavky na UAS třídy C0 až C6, které jsou nezbytné pro provoz v otevřené kategorii nebo pro provoz dle standardních scénářů, prodlužuje toto prováděcí nařízení data stanovená pro používání takto definovaného provozu či standardních scénářů viz Článek 20 a 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Je potřeba, aby byly normy k dispozici dříve, než budou takový provoz členské státy posuzovat.

Platnost a účinnost prováděcího nařízení od 4. dubna 2022

Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a poradenský materiál (GM) k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2021/664

Jedná se o první soubor AMC/GM vydaných k regulačnímu rámci pro implementaci U-space (Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666), který byl vytvořen s ohledem na nejnovější vývoj průmyslu a zainteresovaných stran v tomto prostředí, tedy prostředí U-space tak, aby odrážel nejmodernější koncept, systémy a technologie U-space. Cílem dokumentu je zvýšení úrovně bezpečnosti společného provozu UAS a pilotovaného letectví ve vzdušném prostoru U-space, poskytování služeb v něm a zároveň i podpora harmonizace pravidel v rámci jednotlivých členských států. Stěžejní témata se zaměřují na řešení konceptu vzdušného prostoru U-space, jeho implementaci napříč členskými státy z pohledu odpovědnosti a řízení rizik, na řešení konceptu dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru v případě vzdušného prostoru U-space, provoz, fungování a certifikaci společné informační služby CIS (Common Information service) a služeb poskytovaných USSP (U-space Service Provider) a další.

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Zákon č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví

Páteřní legislativní dokument, jehož definovaným pravidlům létání (§ 44) podléhá veškeré civilní využívání vzdušného prostoru a provoz letadel. Za pravidla létání jsou v České republice považovány letecké předpisy Ministerstva dopravy (Vyhláška č. 108/1997 Sb.). V současné době dochází k projednávání změn na půdě Poslanecké sněmovny, které budou po odsouhlasení uveřejněny formou novely zákona.

Dne 1.1.2023 začal platit zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novou a zároveň stěžejní věcí je v případě této novely fakt, že pozměňuje zákon o civilním letectví ve vztahu k podmínkám provozování a řízení bezpilotního systému a to tak, že nyní navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie z této oblasti letectví, kterými jsou např.:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, v platném znění

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space
 • Změnový zákon dále ruší § 52 zákona č. 49/1997 Sb., který odkazoval na možnost realizace letů bez pilota na palubě na základě vydaného povolení od ÚCL. Tento paragraf však nahrazuje řada ustanovení, které jsou majoritně uvedeny v části páté (Užívání vzdušného prostoru České republiky a letecké služby) a v části deváté (Státní správa a přestupky v civilním letectví).

  Účinnosti novelizace zákona od 1. ledna 2023

  Letecký předpis L2, Pravidla létání - Doplněk X

  Doplněk X leteckého předpisu L2, Pravidla létání, definuje pravidla, která lze již po uplynulém přechodném období aplikovat pouze na subjekty, na které se provozní pravidla harmonizované legislativy EU nevztahují. Od 1.1. 2023, kdy byla vydána novela zákona o civilním letectví, stále platí Doplněk X, avšak pouze pro letadla provádějící vojenské, pátrací akce nebo ochranu hranic státu.

  Opatření obecné povahy (LKR10-UAS)

  Opatření obecné povahy (OOP) vydané Úřadem pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS. Jedná se o zeměpisnou zónu nad celou ČR zřízenou dle článku 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Obsahem OOP jsou konkrétní pravidla a požadavky pro provoz UAS v rámci území stanoveného omezeného prostoru. Dokument zohledňuje požadavky použitelných evropských nařízení a částečně přejímá obsahovou stránku vybraných pravidel Doplňku X leteckého předpisu L2, Pravidla létání, zejména ve vztahu k provozním pravidlům létání v okolí letišť, která jsou vymezena prostřednictvím této zeměpisné zóny pro UAS (vertikální hranice: od GND (země) do letové hladiny FL660, horizontální hranice: státní hranice České republiky). Pravidla pro provoz stanovená tímto OOP se vztahují pouze k provozu bezpilotních letadel a letadla s pilotem na palubě nejsou tímto OOP dotčena.

  Účinnost aktuálního OOP od 1. ledna 2024

  EASA eRules

  EASA eRules je komplexní dokument, který svou povahou nemůže být zařazen přímo do národního regulačního rámce. Dokument slouží pouze pro informační účely a nenabývá žádné právní hodnoty.

  Jedná se o doslovný překlad originálního textu dokumentu EASA eRules, vydaný Úřadem pro civilní letectví, jehož primárním účelem je poskytnutí snazší orientace v novém a relativně komplexním regulačním rámci EU pro provoz UAS. Překlad byl tvořen na základě sloučení oficiálně publikovaných evropských nařízení společně s jejich souvisejícími přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a poradenským materiálem (GM), které byly dosud přijaty. ÚCL tyto texty doplňuje o aktuality v rámci provozu UAS, které sám zpracovává tak, aby dokument jakožto celek spolu s OOP představoval úplné a aktuální znění regulačního rámce.

  Poslední aktualizace EASA eRules proběhla 18. května 2022