Lorem ipsum dolor text....
Zkratka Význam  
AD Aerodrome
Letiště

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela,nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. Letiště jsou uvedena v AIP ČR, části AD a ve VFR příručce, části VFR-AD.
více >>>
ADS-B Automatic Dependent Surveillance – Broadcast
Automatický závislý přehledový systém – vysílání

Automatický přehled a vysílání závislé na GNSS. Na rozdíl od klasických radarů, které se dotazují a používají odpovědi letadlových odpovídačů, letadlo vybavené ADS-B automaticky vysílá každou vteřinu svou přesnou GNSS polohu ve formátu ADS-B vzkazu.
více >>>
ADS-C Automatic Dependent Surveillance - Contract
Automatický závislý přehledový systém – kontrakt

Je podmíněné dohodou (kontraktem) mezi ANSP (Air Navigation Service Provider) a letadlem, která určuje, v jaké periodicitě (případně v jakých případech) je přenos dat realizován.
více >>>
AGL Above Ground Level
Nad úrovní země

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od zemského povrchu.
více >>>
AIC Aeronautical Information Circular
Letecký informační oběžník

Oznámení obsahující informace, které neodpovídají podmínkám pro vydání NOTAM nebo publikování v Letecké informační příručce (AIP), ale vztahují se k bezpečnosti letů, letovému provozu nebo se týkají otázek technických, administrativních nebo právních.
více >>>
AIM Aeronautical Information Management
Správa leteckých informací

Dynamická, jednotná správa leteckých informací prostřednictvím poskytování a výměny digitálních leteckých dat se zajištěnou jakostí ve spolupráci se všemi stranami.
více >>>
AIP Aeronautical Information Publication
Letecká informační příručka

Příručka vydaná Státem nebo pověřenou organizací, která obsahuje letecké informace trvalého charakteru důležité pro letecký provoz.
více >>>
AIS Aeronautical Information Service
Letecká informační služby

Služba, zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování leteckých dat a leteckých informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu.
více >>>
AMSL Above Mean Sea Level
Nad střední hladinou moře

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od střední hladiny moře (MSL).
více >>>
ANS Air Navigation Services
Letové navigační služby

Zahrnují uspořádání letového provozu (ATM), komunikační, navigační a přehledové služby;službu pátrání a záchrany, meteorologické služby pro leteckou navigaci; a leteckou informační službu.
více >>>
ANSP Air Navigation Services Provider
Poskytovatel letových navigačních služeb

Poskytovatel ANS.
více >>>
ARP Aerodrome Reference Point
Vztažný bod letiště

Bod určující přibližný geometrický střed letiště, vzhledem ke všem jeho použitelným drahám.
více >>>
ATIS Automatic Terminal Information Service
Automatická informační služba koncové řízené oblasti

Služba automatického poskytování platných pravidelných informací rádiovým vysíláním přilétávajícím a odlétávajícím letadlům nepřetržitě nebo v určeném časovém intervalu.
více >>>
ATM Air Traffic Management
Uspořádání letového provozu

Dynamické, integrované uspořádání letového provozu a vzdušného prostoru (zahrnující letové provozní služby, uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání toku letového provozu) –bezpečným, hospodárným a účinným způsobem – prostřednictvím zajištění zařízení a plynulých služeb, ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a zahrnující palubní a pozemní činnosti.
více >>>
ATZ Aerodrome Traffic Zone
Letištní provozní zóna

Část vzdušného prostoru v těsném okolí neřízeného letiště. Vertikálně sahá od zemského povrchu do výšky 4000 stop (1200 m nad mořem). Horizontální hranici tvoří kružnice o poloměru 3 námořní míle (5,5 km) se středem ve vztažném bodu letiště, nestanoví-li ÚCL jinak, a pokud není omezeno jiným prostorem (CTR, TMA, TRA, TSA, ...) či státní hranicí.
více >>>
AUP Airspace Use Plan
Plán využití vzdušného prostoru

Přidělení prostorů je publikováno denním plánem využití vzdušného prostoru (AUP). AUP je publikován nejpozději do 1400 UTC a pokrývá 24 hodinové časové období mezi 0600 UTC příštího dne a 0600 UTC dne následujícího (D 0600 - D+1 0600).
více >>>
BVLOS Beyond Visual Line Of Sight
Mimo dohled pilota

Provoz, při kterém dálkově řídící pilot nebo pozorovatel neudržuje přímý vizuální dohled na letadlo.
více >>>
CIS Common Information Service
Společná informační služba

Služba, která shromažďuje a šíří statická a dynamická data, aby umožnila poskytování služeb uspořádání bezpilotního provozu (UTM či U-space).
více >>>
CTA Control Area
Řízená oblast

Druh vzdušného prostoru, kde se kromě letové informační a pohotovostní služby poskytuje služba řízení letového provozu. Vymezení řízených oblastí, kde jsou poskytovány služby určených stanovišť (CTA 1 PRAHA, CTA 2 PRAHA, CTA KARLOVY VARY, CTA BRNO a CTA OSTRAVA), viz. AIP ENR 2.1.
více >>>
CTR Control Zone
Řízený okrsek

Řízený prostor v blízkosti letiště (až cca 20 km). Službu řízení poskytuje stanoviště letištní řídící věž - TWR. Seznam CTR a podrobné informace jsou uvedeny v AIP ENR 2.1
více >>>
D Danger Area
Nebezpečný prostor

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla (např. vypouštění plynu, likvidace výbušnin).
více >>>
DAA Detect and avoid
Detekce a vyhnutí

Schopnost vidět, vnímat nebo detekovat konfliktní provoz nebo jiná nebezpečí a přijmout vhodné opatření. Je tím myšlen zejména palubní protisrážkový systém, nicméně mezi jiná nebezpečí řadíme např. překážky, terén, vibrace, námrazu, turbulenci, či jiné projevy nepříznivého počasí.
více >>>
DJI Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co., Ltd
//

Výrobce bezpilotních systémů.
více >>>
ELEV Elevation
Výška nad mořem

Vertikální vzdálenost bodu na zemském povrchu nebo hladiny splývající se zemským povrchem měřená od střední hladiny moře.
více >>>
EVLOS Extended visual line of sight
Rozšířený provoz VLOS při využití dalšího pozorovatele

Provoz, při kterém pozorovatel zapojený do provozu dálkově řízeného letadla, udržuje přímý vizuální dohled na letadlo a informuje dálkově řídícího pilota o situaci v okolí letadla.
více >>>
FL Flight Level
Letová hladina

Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly. Výška letadla při standardním tlaku vzduchu, vyjádřená jak ve stovkách stop, tak i v metrickém systému.
více >>>
FPV First Person View
Řízení z pohledu dronu

FPV je metoda používaná pro dálkové ovládání bezpilotních letadel prostřednictvím sledování obrazu (ve videobrýlích nebo na monitoru) přenášeného z kamery na palubě a simulující tak pohled pilota.
více >>>
FT Feet
Stopa

Jednotka měření délky (1 stopa = 0,3 m)
více >>>
GA General Aviation
Všeobecné letectví

Civilní provoz jiný než obchodní letecká doprava nebo letecké práce.
více >>>
GDPR General Data Protection Regulation
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení EU stanovující pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním a pohybem jejich osobních údajů.
více >>>
GND Ground
Země

Úroveň zemského povrchu.
více >>>
GNSS Global Navigation Satellite System
Globální družicový polohový systém

Systém umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím.
více >>>
GSM Global System for Mobile Communications
Globální systém pro mobilní komunikaci

Celosvětově nejrozšířenější telekomunikační standard 2. generace pro digitální mobilní síť.
více >>>
Heliport Heliport
Přistávací plocha pro vrtulníky

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků. Heliporty jsou uvedené ve VFR příručce části viz VFR-HEL.
více >>>
HEMS Helicopter Emergency Medical Service
Vrtulníková letecká záchranná služba

Let vrtulníku prováděný podle oprávnění HEMS, jehož účelem je usnadnit zdravotnickou pomoc v nouzi, kdy je okamžitá a rychlá doprava nezbytná pro přepravu: a) zdravotnického personálu; b) materiálu (vybavení, krve, orgánů, léků) nebo c) pacientů.
více >>>
HOP Congested area
Hustě osídlený prostor

Prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.)
více >>>
ICAO International Civil Aviation Organization
Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Mezivládní organizace přidružená k OSN, která pomáhá koordinovat mezinárodní civilní letectví.
více >>>
IFR Instrument Flight Rules
Pravidla pro let podle přístrojů

Způsob vedení letu umožňující let i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje let za viditelnosti (VFR).
více >>>
LAANC Low Altitude Authorization and Notification Capability
Automatická autorizace letů UAS v nízkých výškách

Systém pro informování o hranicích vzdušného prostoru a pro povolování letu bezpilotního letadla v přízemní vrstvě řízeného prostoru.
více >>>
LČPVP Corporate flights
Letecké činnosti pro vlastní potřebu

Profesionální nekomerční provoz letadla, definovaný jako lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů.
více >>>
LKD Danger Area
Nebezpečný prostor

Vzdušný prostor ČR vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla (např. vypouštění plynu, likvidace výbušnin). Nebezpečným prostorem je možné proletět, ale je doporučeno se mu vyhnout. viz AIP, ENR5.1.
více >>>
LKP Prohibited Area
Zakázaný prostor

Vzdušný prostor ČR vymezených rozměrů, ve kterém jsou lety letadel zakázány. Tyto prostory jsou zřízené z bezpečnostních důvodů na strategických místech, nejčastěji v bezprostřední blízkosti významných budov, památek či jaderných elektráren.
více >>>
LKR Restricted Area
Omezený prostor

Vzdušný prostor ČR vymezených rozměrů, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami (uvedenými viz AIP, ENR5.1.2.). Vstup pouze na zvláštní povolení ÚCL či správy národních parků nebo stanoviště ŘLP ČR.
více >>>
LKTRA Temporary Reserved Area
Dočasně rezervovaný vzdušný prostor

Definovaná část vzdušného prostoru ČR za normálních okolností v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě získání letového povolení proletět jiný provoz.
více >>>
LKTSA Temporary Segregated Area
Dočasně vyhrazený prostor

Definovaná část vzdušného prostoru ČR za normálních okolností v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně vyhrazena pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu.
více >>>
LUC Light UAS Operator Certificate
Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů

Typ osvědčení vydávaného od ÚCL, jehož držitel si může sám posuzovat a schvalovat provoz ve "specifické" kategorii.
více >>>
MCTR Military control zone
Vojenský řízený okrsek

Řízený prostor v blízkosti vojenského letiště (až cca 20 km).
více >>>
MD Ministry of transport
Ministerstvo dopravy

V rámci své působnosti odpovídá za zajišťování výkonu státní správy a státního dozoru ve věcech civilního letectví, dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
více >>>
MRVA Minimum Radar Vectoring Altitude pozn.: Nahrazeno ekvivalentem ATCSMA - ATC Surveillance Minimum Altitudes"
Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování

Nejnižší použitelná nadmořská výška, ve které může být letadlo letící dle IFR vektorováno při využití přehledových systémů ATC.
více >>>
MTOM Maximum Take-off Mass
Maximální vzletová hmotnost

Maximální hmotnost letadla pro vzlet při dodržení konstrukčních nebo jiných limitů výrobce.
více >>>
MVH //
Maximální vzletová hmotnost

Maximální hmotnost bezpilotního letadla, včetně užitečného zatížení a paliva, jak je stanovena výrobcem nebo zhotovitelem, při které může být bezpilotní letadlo provozováno.
více >>>
Night Night
Noc

Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak končí večer, když se střed slunečního disku nachází 6° pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6° pod horizontem.
více >>>
NM Nautical Mile
Námořní míle

Jednotka měření vzdálenosti. 1 NM=1 852 m
více >>>
NOTAM Notice to Airmen
Zpráva pro letce

Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem.
více >>>
NOTAM (r) NOTAM ® restriction
NOTAM ® omezení: Oznámení o dočasně omezeném prostoru

Dočasná rezervace prostoru, který není publikován v AIP ČR. Dočasně omezený prostor může být kromě NOTAM publikován v AIP SUP.
více >>>
NOTAM (w) NOTAM navigation warning
NOTAM navigační výstraha

Navigační výstraha (NAV WRNG): Informace/upozornění na očekávaný zvýšený provoz. Slouží pro posádky letadel, aby při průletu daným prostorem dbaly zvýšené opatrnosti. Neznamená omezení letů v daném prostoru. viz VFR-HEL.
více >>>
NSF Non-standard flight
Nestandardní typ letu

Letecká činnost, která není prováděna po publikovaných tratích letových provozních služeb v cestovní hladině nebo nemůže dodržet platné postupy (např. testovací lety nebo fotolety, tankování za letu, lety VFR nad FL 195, apod.)
více >>>
OAT Operational Air Traffic
Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO

Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO, bez ohledu na rezortní nebo státní příslušnost, tedy všechny lety, které nejsou v souladu s pravidly pro všeobecné letectví (GAT - General Air Traffic) stanovenými příslušnými vnitrostáními orgány.
více >>>
P Prohibited Area
Zakázaný prostor

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém jsou lety letadel zakázány. Tyto prostory jsou zřízené z bezpečnostních důvodů na strategických místech, nejčastěji v bezprostřední blízkosti významných budov, památek či jaderných elektráren.
více >>>
PGZ Paragliding Zone
Paraglidingová zóna

Prostor pro navijákové starty padákových a závěsných kluzáků. Vyznačení v mapě má charakter navigační výstrahy.
více >>>
PJE Parachute Jumping Exercise
Cvičení padákového výsadku

Navigační výstraha.
více >>>
PL Aerodrome Operator
Provozovatel letiště

Fyzická  nebo právnická osoba osvědčená od ÚCL a odpovědná za správu letiště.
více >>>
PZ Paragliding Point
Paraglidingová lokalita

Místa zvýšeného výskytu padákových a závěsných kluzáků. Vyznačení v mapě má charakter navigační výstrahy.
více >>>
R Restricted Area
Omezený prostor

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami (uvedenými viz AIP, ENR 5.1.2.). Vstup pouze na zvláštní povolení ÚCL či správy národních parků nebo stanoviště ŘLP ČR.
více >>>
RC Remote/Radio Control
Dálkové řízení

Řízení pomocí přenosu řídícího signálu mezi pozemním vysílačem a palubním přijímačem.
více >>>
RPA Remotely Piloted Aircraft
Dálkově řízené letadlo

Bezpilotní  letadlo, které je řízeno z dálkově řídicí stanice.
více >>>
RPAS Remotely Piloted Aircraft System
Systém dálkově řízeného letadla

Dálkově řízené letadlo, příslušná(é) dálkově řídící stanice, nezbytné řídící a kontrolní spoje a jakékkoliv další součásti uvedené v typovém návrhu.
více >>>
SERA Standardised European Rules of the Air
Společná (evropská) pravidla létání

Evropské nařízení týkající se jednotných pravidel létání pro lety v rámci společného vzdušného prostoru.
více >>>
SLZ plocha Microlight aircraft operating site
Plocha pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení

SLZ plochy jsou uvedené ve VFR příručce části viz VFR-SLZ. V AisView se uvádějí graficky i negarantované SLZ plochy, které nejsou obsaženy ve VFR příručce. Provozovatelé těchto ploch s uvedením v aplikaci AisVies souhlasí.
více >>>
SORA Specific Operations Risk Assessment
Posouzení rizik specifického provozu

Posouzení rizik plynoucích ze zamýšleného provozu bezpilotního letadla používané pro požadované vyhodnocení rizik z provozu v rámci "Specifické" kategorie.
více >>>
SR Sunrise
Východ slunce

Doba, kdy se horní okraj slunečního kotouče nachází přesně na ideálním horizontu.
více >>>
SS Sunset
Západ slunce

Doba, kdy se horní okraj slunečního kotouče nachází přesně na ideálním horizontu.
více >>>
TB Beginning of civil morning twilight
Občanské svítání

Nastane pokud je střed slunečního kotouče ještě 6 stupňů pod horizontem.
více >>>
TE End of civil twilight
Občanský soumrak

Nastane, pokud je střed slunečního kotouče již 6 stupňů pod horizontem.
více >>>
TMA Terminal Control Area
Koncová řízená oblast

Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Cílem je ochrana přilétajících a odlétajících letadel, službu řízení zde poskytují stanoviště přibližovací služby řízení (APP). Seznam TMA a podrobné informace jsou uvedeny viz AIP ENR 2.1.
více >>>
TRA Temporary Reserved Area
Dočasně rezervovaný prostror

Definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě získání letového povolení proletět jiný provoz.
více >>>
TSA Temporary Segregated Area
Dočasně vyhrazený prostor

Definovaná část vzdušného prostoru za normálních okolností v pravomoci jedné složky letectví, která je na základě společné dohody dočasně vyhrazena pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu.
více >>>
UA Unmanned Aircraft
Bezpilotní letadlo

Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě.
více >>>
UAS Unmanned Aircraft System
Bezpilotní systém

Bezpilotní letadlo a vybavení pro jeho řízení na dálku.
více >>>
UAV Unmanned Aerial Vehicle (obsolete)
Bezpilotní prostředek (zastarale)

Tato zkratka se nyní již nepoužívá, viz UA/UAS.
více >>>
ÚCL Civil Aviation Authority
Úřad pro civilní letectví

Na území České republiky vykonává dohled nad civilním letectvím, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická zařízení.
více >>>
U-space //
Evropské řešení uspořádání bezpilotního letového provozu

Evropské pojetí UTM. Soubor nových služeb a specifických postupů vedoucích k bezpečné a efektivní integraci UAS do vzdušného prostoru.
více >>>
USSP U-space Service Provider
Poskytovatel U-space služeb

Certifikovaný subjekt, který poskytuje koncovému uživateli služby podporující bezpečný a efektivní provoz UAS v rámci U-space.
více >>>
UTM Unmanned Aircraft Traffic Management
Uspořádání bezpilotního letového provozu

Souhrnný název pro uspořádání bezpilotního letového provozu, který vyžaduje vysokou míru automatizace a digitalizace systémů. Obdoba ATM u klasických letadel.
více >>>
UUP Update Use Plan
Aktualizovaný plán vzdušného prostoru

Aktualizovaný popis plánovaného využití vzdušného prostoru. Vydává se s okamžitou platností a může ukončit plánované aktivace, změnit výšku či časové rozpětí plánovaných prostorů.
více >>>
VFR Visual Flight Rules
Pravidla pro let za viditelnosti

Pravidla určující postupy pro provádění letů za vhodných meteorologických podmínek.
více >>>
VLL Very Low Level
Vzdušný prostor velmi nízkých výšek

Vzdušný prostor pod minimální bezpečnou výškou definovanou v SERA, velmi obecně řečeno vzdušný prostor od země do 120m.
více >>>
XPDR Transponder
Odpovídač

Palubní část systému přehledového radaru zasílající odpovědi na signály pozemního dotazovače.
více >>>

Rady pro létání