Létání s drony v blízkosti řízených letišť s využitím gridů

Pravidla pro létání s bezpilotními letadly vychází z Opatření obecné povahy o zřízení omezeného prostoru (LKR10-UAS) vydaného Úřadem pro civilní letectví. Tento právní dokument stanovuje způsob zajištění ochrany letišť, a to vymezením kružnice 5,5 km od vztažného bodu letiště s podmíněným vstupem v závislosti na hmotnosti letadla s povinností létat mimo ochranná pásma letiště s výškovým omezením staveb (nedojde-li ke koordinaci takového letu). Zavedení mapové vrstvy GRID pro piloty nepředstavuje žádná nová pravidla provozu dronů, jen je v případě řízených letišť grafickou formou seznamují se průběhem těchto ochranných pásem, která v některých případech nejsou snadno dostupná. Neznalost skutečného průběhu omezení výšky letu v daném místě je jednou z příčin porušování pravidel provozu dronů v blízkosti letišť a tím mohou představovat ohrožení bezpečnosti provozu.


DŮLEŽITÉ

Gridy zjednodušují proces schvalování letů dronů do 0,91 kg v blízkosti letišť a rozhodování, zda je nutné let koordinovat s ŘLP a provozovatelem konkrétního letiště či nikoliv. V případě, že pilot zamýšlí létat nad maximální možnou výškou gridu nebo s dronem těžším než 0,91 stále platí povinnost svůj let koordinovat s ŘLP a provozovatelem letiště. Grafické znázornění gridů v blízkosti řízeného letiště najdete níže.

Gridy nezohledňují rizika provozu dronu vůči osobám, budovám, infrastruktuře apod. nacházející se na zemi, která jsou popsána v platné legislativě, tedy v OOP LKR10-UAS. Více o pozemních rizicích a ochranných pásmech najdete zde: Ochranná pásma.

GRID male

(klikněte pro zvětšení)

DŮLEŽITÉ

Pozor si dejte na lety za hranicí 5,5 km kružnice od ARP, kde může ochranné pásmo omezovat výšku letu dronu i pod 100 m nad zemí. Ověřte si tedy vždy maximální možnou výšku letu v mapové vrstvě GRID v aplikaci DronView. Předejdete tak případnému ohrožení bezpečnosti letového provozu.

GRID velke

(klikněte pro zvětšení)

DŮLEŽITÉ

Pozor si dejte na lety za hranicí 5,5 km kružnice od ARP, kde může ochranné pásmo omezovat výšku letu dronu i pod 100 m nad zemí. Ověřte si tedy vždy maximální možnou výšku letu v mapové vrstvě GRID v aplikaci DronView. Předejdete tak případnému ohrožení bezpečnosti letového provozu.


ZAJÍMAVÉ

Gridy jsou definovány jako mřížková síť v předem definované oblasti. Vyhodnocení zobrazené hodnoty probíhá formou porovnání digitálních dat reliéfu terénu a ochranných pásem letiště s výškovým omezením staveb v daném obdélníku. Zaokrouhlený rozdíl těchto dvou hodnot poté definuje maximální výšku letu nad zemí v daném obdélníku, při jejímž dodržení nedojde k narušení ochranných pásem.