Registrace

Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím je vlastník dronu). Za provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Minimální věk dálkově řídících pilotů v otevřené a specifické kategorii je 16 let. Registrace se provádí na webových stránkách dron.caa.cz spravovaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Registr je zpřístupněn jak přes webové stránky ÚCL, tak i přes edukační webový portál Létejte zodpovědně. Zaregistrujete se pouze jednou, nezávisle na tom, kolik dronů vlastníte nebo v jaké kategorii plánujete létat. Vaše registrace bude platná po dobu stanovenou ÚCL. Po uplynutí této platnosti registrace bude nutná její obnova.

Povinnost registrace se na vás vztahuje, pokud je váš dron:

 • těžší než 250 g anebo rychlejší než 19 m/s; nebo
 • vybaven kamerou (bez ohledu na rozlišení) nebo jiným senzorem schopným zaznamenat osobní údaje (jedinou výjimku z tohoto požadavku tvoří hračky do 250 g, které registraci nepodléhají ani s kamerou).

 • Jako samostatná zařízení se registrují pouze drony, které spadají do certifikované kategorie provozu, tedy přesahuje-li jejich rozměr 3 m, mají-li být provozovány i nad shromážděním osob nebo jsou-li určeny pro přepravu lidí či nebezpečného zboží.

  Pro více informací navštivte článek Registrace.

  Na webových stránkách dron.caa.cz, spravovaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Odkaz na registrační portál najdete i na webu Létejte zodpovědně.

  Online test se skládá ze 40 otázek s možností výběru z odpovědí. K úspěšnému splnění je třeba dosáhnout minimálně 30 správných odpovědí v časovém limitu 60 minut. Otázky formulované Úřadem pro civilní letectví pokrývají následující témata: 

  • letecká bezpečnost,
  • omezení vzdušného prostoru,
  • předpisy týkající se letectví,
  • omezení lidské výkonnosti,
  • provozní postupy,
  • obecné znalosti o bezpilotních systémech,
  • ochrana soukromí a ochrana údajů,
  • pojištění,
  • ochrana před protiprávními činy.
  Podle dosavadních zkušeností samotné vypracování testu trvá přibližně 30 minut. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován. V případě nezdaru je možné zkoušku zopakovat.  V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu, možnost absolvovat test se tak obnoví. K přípravě na online test doporučujeme využít  Online školení a informace k využití .

  V případě úspěšného absolvování testu obdrží pilot automatický e-mail s dokladem o absolvování online výcviku, který si pilot může sám vytisknout nebo je možné ho při případné kontrole předložit i v elektronické podobě. Všechny tyto kroky jsou zdarma. 

  Ano, každý pilot musí absolvovat zkoušku přiměřenou kategorii, ve které zamýšlí svůj dron provozovat. 

  Online zkouška není povinná pouze v případech, že:

  1. je váš dron označen štítkem s označením třídy C0 (musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce); nebo
  2. je dron soukromě zhotovený a lehčí než 250 g.

  To znamená, že kromě výše zmíněných výjimek jsou v otevřené kategorii provozu všichni dálkově řídící piloti v podkategorii A1, A2 a A3 povinni být obeznámeni s příručkou výrobce, registrovat se jako provozovatelé, registrovat se jako piloti a složit zkoušku teoretických znalostí ještě před svým prvním letem. 

  Po úspěšném složení testu vydá Úřad pro civilní letectví doklad o absolvování online školení, které vám umožňuje létat v podkategoriích A1 a A3. Pokud však chcete létat v podkategorii A2, musíte kromě výše uvedeného:

  1. absolvovat sebezdokonalovací praktický výcvik, abyste se s dronem dostatečně seznámili a zajistili si dobrou úroveň ovládání. Tento výcvik musíte provádět v oblasti pro provoz dle A3, tedy tam, kde neohrožujete žádné jiné osoby,
  2. deklarovat dokončení praktického výcviku v žádosti o provedení zkoušky A2. Žádost lze podat nově i přes profil pilota na dron.caa.cz s výběrem termínu,
  3. složit navazující zkoušku z teoretických znalostí přímo na Úřadě pro civilní letectví.

  Rozšiřující zkouška zkouška pro A2 zahrnuje 30 otázek s výběrem správné odpovědi. Otázky pokrývají následující témata:

  1. meteorologie,
  2. provádění letů bezpilotních systémů, 
  3. technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi. 
  Je proto vhodné seznámit se nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. 

  K úspěšnému splnění je třeba získat alespoň 75% celkového bodového hodnocení.

  Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován. K přípravě na online test z teoretických znalostí doporučujeme využít záložku Online školení a informace k využití .

  V případě úspěšného absolvování testu, obdrží pilot automatický e-mailem s osvědčením o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro provoz A2, který si může vytisknout nebo uchovat v elektronické podobě. Všechny tyto roky jsou zdarma.


  Vzor dokladu o absolvování online školení:   On-line výcvik, on-line přezkoušení dálkově řídících pilotů, registrace dálkově řídících pilotů a provozovatelů, přidělení registračního čísla a vydání dokladu o absolvování online výcviku se nepojí s žádným správním ani jiným poplatkem. Veškeré úkony jsou prozatím poskytovány zdarma.

  Po registraci obdržíte registrační číslo provozovatele dronu, které musí být viditelně uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch, které jsou postaveny soukromě.

  Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky (ty se na dron neumisťují) . Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele.

  Registrační číslo dronu musí být umístěno takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná, je-li dron na zemi. Může být použit QR kód. Pokud rozměry dronu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo se jedná o model představující reálné letadlo, kdy by připevnění značení zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

  Registrační číslo musíte také nahrát do systému pro dálkovou identifikaci, je-li jím dron vybaven.

  Za vydání osvědčení je odpovědný Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Certifikáty pro dálkově řídící piloty jsou platné 5 let. Pokud je prodloužení platnosti provedeno před uplynutím doby platnosti, musí se dálkově řídící pilot zúčastnit udržovacího výcviku pořádaného ÚCL nebo jím stanoveným subjektem, v opačném případě je potřeba znovu složit zkoušku.

  Prohlášení o provozu dle standardního scénáře bude platné 2 roky.

  Oprávnění k provozu ve specifické kategorii, stejně jako osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC), stejně jako oprávnění k provozu, se vydávají na neomezenou dobu.

  V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. Při druhém neúspěšném pokusu  je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

  Létající hračky do 250 g nepodléhají registraci, ani pokud jsou vybaveny kamerou. Jedná se o výrobky dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček, soulad s touto směrnicí musí být uveden na obale výrobku.  

  Naopak dron, který hračkou není, by měl mít na obalu jasně vyznačeno, že se nejedná o produkt pro děti mladší 14 let (štítkem "14+"). Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

  V otevřené a specifické kategorii provozu registruje provozovatel svoji osobu a poté mu bude přiděleno registrační číslo, kterým označí všechny své drony. 

  Pokud je provozovatel dronu zároveň jeho vlastníkem, je povinen na něj uvést své registrační číslo. Pokud vlastní více dronů, označí stejným registračním číslem všechna svá zařízení. Číslo musí být uvedeno takovým způsobem, aby bylo čitelné, je-li dron na zemi. 

  Může se použít také QR kód (quick response code). Pokud rozměry dronu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo se jedná o model představující reálné letadlo, kdy by připevnění značení na dron zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

  Pokud provozovatel využívá dron, jehož vlastníkem je někdo jiný, musí přesto tento provozovatel: 

  1. zaregistrovat sám sebe;
  2. uvést na dron své registrační číslo; a
  3. nahrát své registrační číslo do systému identifikace na dálku dronu, pokud je jím daný dron vybaven.

  V případech, kdy je dálkově řídící pilot zároveň provozovatelem dronu (což je případ většiny soukromých fyzických osob), provede tato osoba registraci provozovatele i dálkově řídícího pilota, včetně on-line zkoušky.

  Ano. Vzhledem k rozdílům mezi evropskou a národní legislativou daného státu, nejsou z těchto povinností vyjmuti ani dálkově řídící piloti a provozovatelé, kteří dosud provozovali drony podle národních regulačních rámců a byla jim vydána národní povolení – v České republice se to týká držitelů Povolení k létání, Povolení k provozování leteckých prací a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu vydaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Je důležité uvést, že jakákoli národní osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pozbyla platnosti k 1.1. 2022.

  Dle čl. 21 nař. 2019/947 členské státy do 1.1. 2022 upravily svá stávající osvědčení o způsobilosti dálkově řídících pilotů a svá oprávnění nebo prohlášení provozovatele bezpilotních letadel nebo rovnocennou dokumentaci, včetně těch vydaných do uvedeného dne, tak, aby byly v souladu s tímto nařízením. V ČR je postup takový, že stávající povolená pozbyly k tomuto datu platnosti a provozovatelé si musí podat žádost o let ve specifické kategorii. 

  Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EU musí splňovat předpisy týkající se dronů bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako nerezidenti jste povinni zaregistrovat se u Úřadu pro civilní letectví první země EU, ve které chcete s dronem létat.

  Poté vám bude vydáno registrační číslo provozovatele dronu, které musí být viditelně umístěno na všech dronech, které vlastníte a budete v zemích EU provozovat. Číslo musíte také nahrát do systému identifikace na dálku dronu, je-li jím dron vybaven. Po registraci v hostitelské zemi bude registrace provozovatele dronu platná ve všech zemích EU.

  Pokud máte v úmyslu provozovat svůj dron ve specifické kategorii, musíte předložit prohlášení o letu v souladu se standardním scénářem (STS), které jsou použitelné až od 3. 12. 2023,  nebo požádat o oprávnění k provozu Úřad pro civilní letectví členského státu EU, kde jste se zaregistrovali.

  Pokud chcete s vaším dronem létat v jiném členském státě, než ve kterém jste se zaregistrovali, musíte postupovat stejným způsobem jako všichni ostatní občané členského státu, ve kterém jste se zaregistrovali.  Viz Legislativa otázka č. 5  „Budu muset ověřit své provozní oprávnění u všech ostatních členských států EU?“ .

  Ano, jako provozovatel dronu obdržíte jedinečné registrační číslo, které bude platné ve všech ostatních členských státech EU. Není možné se zaregistrovat dvakrát.