Provozní podmínky

Autonomní dron je schopen provést bezpečný let bez zásahu pilota. Činí tak pomocí umělé inteligence, která mu umožňuje zvládat všechny druhy nečekaných a nepředvídatelných mimořádných situací.

Tím se liší od automatického provozu, kdy dron letí po předem určených trasách, které určí pilot dronu před zahájením letu. U tohoto typu provozu je nezbytné, aby dálkově řídící pilot byl schopen převzít kontrolu nad dronem a mohl tak zasáhnout v nepředvídaných situacích, pro které dron nebyl naprogramován.

Zatímco automatické drony jsou povoleny ve všech kategoriích, autonomní drony nejsou povoleny v "otevřené" kategorii.

Autonomní drony vyžadují takovou úroveň ověření v souladu s technickými požadavky, která není kompatibilní se systémem zavedeným pro "otevřenou" kategorii. Autonomní provoz je místo toho povolen ve "specifické" kategorii, jejíž systém regulace zahrnuje dostatečně pružný nástroj k ověření požadavků s odpovídající úrovní robustnosti.

Autonomní provoz je povolen také v "certifikované" kategorii.

Maximální povolená letová výška je 120 metrů od zemského povrchu. Je nutné, abyste si ověřili, zda oblast, ve které chcete létat, nemá stanoven nižší letový limit(v ČR viz digitální mapa omezení pro provoz UAS DronView ).

V případě, že potřebujete přeletět překážku vyšší než 120 m, je potřeba získat výslovný souhlas vlastníka překážky (např. smlouva s vlastníkem o provedení kontroly dronem). V takovém případě můžete letět až 15 metrů nad výškou překážky, ale nevýše 50 metrů horizontálně od překážky.

Pokud s vaším dronem létáte v kopcovité oblasti, musíte vždy dodržet výšku od povrchu země tak, jak je znázorněno na obrázku níže: musíte udržovat dron ve výšce 120 m od nejbližšího bodu terénu, například když stojíte nahoře na kopci a váš dron letí ve vzdálenosti 120 metrů od svahu, letíte ve vertikální vzdálenosti od terénu (výšce nad zemí) větší než 120 metrů.

Pokud však udržujete váš dron ve výšce 120 m od povrchu kopce (viz šedá oblast na obrázku níže), pravidla neporušujete. Výjimku z tohoto požadavku mají bezpilotní kluzáky do 10 kg MTOM, které mohou být provozovány až do výšky 120 m nad dálkově řídícím pilotem, přičemž nejen výška nad zemí (měřeno vertikálně), ale i (šikmá) vzdálenost od nejbližšího bodu povrchu země může přesahovat 120 m.


Pro létání v „otevřené“ kategorii provozu není nutné povolení (ani pro profesionální/komerční či nekomerční/provoz) za dodržení daných podmínek - viz Kategorizace provozu a třídy dronů otázka č. 2 "Podle čeho určím, do které kategorie spadám: do "otevřené", "specifické" nebo "certifikované"? "

Pokud patří váš dron do „specifické“ kategorie provozu a budete létat pouze v rámci standardního scénáře (STS) s dronem s odpovídajícími parametry, stačí předložit pouze prohlášení Úřadu pro civilní letectví a počkat na potvrzení jeho přijetí.

Pro všechny ostatní lety ve "specifické" kategorii je nutné oprávnění k provozu povolení vydané Úřadem pro civilní letectví (trvalé LUC pro samoschvalování letů provozovatelem nebo jednorázové OkP pro jednotlivé lety).

Provozovatelem dronu je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vlastní dron(y) nebo si dron(y) pronajímá.

Můžete být jak provozovatelem dronu, tak dálkově řídícím pilotem, pokud jste zároveň osobou, která s dronem skutečně létá.

Můžete ale být pouze pilotem, aniž byste byli provozovatelem dronu. Například pokud jste pilot pracující pro společnost poskytující služby s využitím dronů. V tomto případě je provozovatelem dronu společnost a vy pilotem.

Vlastník pak může být i třetí osoba (např. půjčovna či leasingová společnost).

Pokud jste si koupili dron, abyste s ním mohli létat ve svém volném čase, pak jste zároveň vlastníkem, provozovatelem, i pilotem dronu.

Pokud jste dron koupili jako dárek, bude provozovatelem dronu i pilotem osoba, která dárek obdrží a poté bude s dronem létat. Pro vás neplyne žádná registrační povinnost (není-li obdarovaným osoba mladší 16 let).

Jako provozovatel dronu v "otevřené" kategorii musíte:

 • zajistit, aby byl dron viditelně označen registračním číslem provozovatele dronu (např. nálepkou) a aby stejné číslo bylo nahráno do systému pro dálkovou identifikaci, je-li jím dron vybaven;
 • vypracovat posouzení provozních rizik - tzv. SORA (písemné postupy jsou vyžadovány, pokud provozovatel dronu zaměstnává více než jednoho dálkově řídícího pilota, jinak stačí, aby pilot dodržoval postupy definované výrobcem v uživatelské příručce);
 • zajistit, aby nedocházelo k žádnému vysokofrekvenčnímu rušení, které by mohlo ovlivnit ovládání a řízení dronu;
 • určit pilota pro každý jednotlivý let s dronem; je důležité, aby bylo jasné, kdo je odpovědnou osobou za každý let;
 • zajistit, aby pilot a pracovníci podporující provoz dronu byli obeznámeni s uživatelskou příručkou a s postupy provozovatele dronu, aby měli příslušnou způsobilost a byly jim poskytovány příslušné informace týkající se všech zeměpisných zón v daném státě;
 • zajistit, aby mapy v systému geo-awareness byly aktuální, pokud nelétáte v zeměpisné zóně, kde je funkce geo-awareness vyžadována;
 • pokud nepoužíváte soukromě postavený dron, zajistit, aby měl váš dron viditelné prohlášení o shodě (značka CE a štítek s označením třídy 1 až 4);
 • zajistit, aby si osoby zapojené do provozu dronu byly vědomy rizik spojených s provozem v podkategorii A2 a A3 a
 • v případě vážného zranění způsobeného provozem dronu nebo při sblížení s letadlem s osobami na palubě provést hlášení dle č. 3. odst. 2. nař. 376/2014 o povinném hlášení událostí v civilním letectví, ve znění např. 2018/1139.

Další povinnosti pro provozovatele dronů ve "specifické" kategorii:

 • provádět každý let v rámci omezení stanovených v prohlášení nebo oprávněním k provozu;
 • vyvinout postupy k zajištění bezpečnosti provozu;
 • zavést opatření na ochranu před protiprávními činy a proti neoprávněnému přístupu;
 • zajistit ochranu soukromí lidí, národní úřad pro civilní letectví může vznést požadavek na provedení dopadové analýzy v oblasti ochrany údajů;
 • poskytnout pilotovi pokyny, jak minimalizovat hlukovou zátěž a další emisní zátěž;
 • zajistit, aby pilot provádějící provoz a další odpovědný personál dodržovali všechny podmínky požadované pro provoz v konkrétní kategorii;
 • vést záznamy o provozu dronu;
 • udržovat dron v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný provoz a
 • předávat hlášení všech událostí dle čl. 3, odst. 2 nař. 376/2014 o povinném hlášení událostí v civilním letectví, ve znění nař. 2018/1139.

Každý členský stát EU určí zeměpisné zóny pro drony, tj. oblasti, kde drony nesmí létat (např. přírodní parky, centra měst nebo v blízkosti letišť) nebo kde mohou létat pouze za určitých podmínek nebo naopak kde mohou létat nad rámec běžných pravidel.

Proto je důležité, abyste si před každým letem ověřili aktuální rozsah případných omezení, v ČR ideálně viz digitální mapa DronView.

Ano, od 31. prosince 2020 do 1. ledna 2023 můžete s vaším stávajícím dronem létat v "otevřené" kategorii i když nenese "nový" štítek s označením třídy CE (C0 až C4) za následujících podmínek:

 • drony s maximální vzletovou hmotností dronu (MTOM) < 500 g nemohou létat nad shromážděním osob a pilot důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou. Způsobilost pilota určuje Úřad pro civilní letectví;
 • drony s MTOM (500 g) až 2 kg, mohou létat 50 metrů (horizontálně) od lidí, pokud pilot absolvuje výcvik odpovídající podkategorii A2 ;
 • drony s MTOM < 25 kg mohou létat v prostoru bez lidí, 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor, pilot musí absolvovat výcvik odpovídající podkategorii A3.

Bez značek třídy CE můžete létat s vaším dronem i po 1. lednu 2023, avšak v následující podkategorii provozu, jejíž parametry musíte plně splňovat:

 • podkategorie A1, kde je MTOM < 250 g; nebo
 • podkategorie A3, kde je MTOM < 25 kg.

V podkategorii A1 a A3 nebudete na dron muset umisťovat žádné dodatečné vybavení.

Drony ve "specifické" kategorii nepotřebují štítek s označením třídy CE (kromě případů, pokud provozují svůj dron v souladu se standardním scénářem - STS)

Použití FPV brýlí není povoleno.

Takové zařízení nezaručuje situační povědomí 360°.

Regulace umožňuje létání bez přímého vizuálního kontaktu s dronem, za předpokladu, že máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, který udržuje přímý vizuálního kontaktu s dronem, sleduje vzdušný prostor, aby se ujistil, že vy, jako dálkově řídící pilot neohrožujete jiné subjekty (např. letadla, budovy, osoby).

Pozorovatel UA musí stát vedle vás, aby s vámi mohl ihned komunikovat v případě, že uvidí překážku a dá vám příslušné pokyny k vyhnutí nebo např. k okamžitému přistání dronu.

"Nezúčastněnou osobou" se rozumějí takové osoby, které se neúčastní provozu UAS nebo které si nejsou vědomy pokynů a bezpečnostních opatření vydaných provozovatelem dronu.

Osoba je považována za účastníka, pokud se rozhodne být součástí dané letecké akce, chápe riziko a je schopna zkontrolovat polohu dronu během letu. Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do akce, musí:

 • udělit výslovný souhlas s účastí na operaci (např. souhlas s přeletem dronu);
 • obdržet od provozovatele dronu nebo pilota pokyny a bezpečnostní opatření, která je třeba uplatnit v případě nouzové situace;
 • věnovat se v daný čas pouze akci s dronem, aby mohla kontrolovat polohu dronu, a v případě nehody přijmout opatření, aby nedošlo ke srážce.

Informace na vstupence/ceduli/lístku, že během akce bude použit dron, není považována za dostatečnou. Provozovatel dronu musí mít individuální výslovný souhlas a musí se ujistit, že lidé rozumějí riziku a postupům, které je třeba v případě nouze přijmout.

Během akce se očekává, že zúčastněné osoby sledují trajektorii dronu a jsou připraveny se ochránit v případě neočekávaného chování dronu. Pokud jsou lidé během letu dronu zaneprázdněni prací nebo sledováním něčeho, co nesouvisí se sledováním trajektorie dronu, nelze je považovat za zúčastněné.

Příklady nezúčastněných osob:

 • diváci shromáždění při sportovních aktivitách, koncertech nebo jiných hromadných akcích;
 • lidé na pláži nebo v parku, na procházkách v ulicích.

Nezúčastněná osoba je nejen osoba vystavená dronu přímo, ale může to být také osoba v autobuse, autě apod., tzn. že je vystavena nepřímo. Například pokud letí dron nad automobilem, měl by být jeho řidič považován za „nezúčastněnou osobu“. Dron letící v blízkosti automobilu (i když do něj nenaráží) by mohl odvrátit pozornost řidiče a způsobit dopravní nehodu.

Provozovatel dronu by měl vyvinout postupy přizpůsobené druhu letů a souvisejícím rizikům. Písemné postupy by proto neměly být nutné, pokud je provozovatel dronu také dálkově řídícím pilotem nebo zaměstnává pouze jednoho dálkově řídícího pilota. V tomto případě může pilot použít postupy definované v příručce výrobce.

Pokud provozovatel dronu zaměstnává více než jednoho dálkově řídícího pilota, měl by:

 1. vytvořit posouzení provozních rizik dronů za účelem koordinace činností mezi jeho zaměstnanci;
 2. sestavit a udržovat seznam svých zaměstnanců a přidělených povinností.

Jedná se o osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (Light UAS operator Certificate – LUC).

V případě zkušenějších profesionálních provozovatelů bude pro většinu z nich vhodné požádat o získání osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (LUC), které jim umožní vlastní individuální posuzování provozních rizik a následné samoschvalování svých letů i nad rámec omezení stanovených v STS.

Tyto scénáře jsou uvedeny v Dodatku 1 k příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/947 (první 2 STS byly vydány nařízením (EU) 2020/639).

Můžeme předpokládat, že létání podle standardních scénářů se bude týkat většiny menších provozovatelů ve specifické kategorii.

Tito provozovatelé sice pro plánovaný let nenaplní kritéria provozu pro otevřenou kategorii, ale raději svůj let upraví dle podmínek definovaných ve vybraném scénáři, než aby museli podstupovat složitější proces OkP nebo LUC.

Při postupu STS pak provozovateli stačí vydat prohlášení, že tento provoz bude probíhat v souladu s pravidly daného scénáře.

Takový let bude vždy prováděn do výšky 120 m AGL a to buď v řízeném (poté ještě třeba koordinace a schválení s příslušným stanovištěm řízení letového provozu) nebo v neřízeném (třída F nebo G) prostoru.

Let na základě prohlášení o souladu s daným STS bude možné provést dronem o velikosti:

Velikost dronu Typ letu Podmínky
do 1 m VLOS (za přímého dohledu pilota) nelétat nad shromážděními osob
do 3 m VLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby, nelétat nad shromážděními osob
do 1 m BVLOS (mimo přímý dohled pilota) nad řídce osídlenými oblastmi; s využitím pozorovatele
do 3 m BVLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby

Před letem:

 • dokončit školení a zkoušky potřebné pro typ letů, které budu provozovat;
 • mít příslušné aktuální informace o zeměpisných zónách zveřejněných Úřadem pro civilní letectví;
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob, které nejsou zapojeny do provozu dronu (pokud nejsou provozovány v podkategorii A1 se soukromě postaveným dronem nebo s označením třídy CE 0);
 • zkontrolovat, zda je dron vhodný pro zamýšlený provoz;
 • zkontrolovat, zda správně funguje dálkově řídící stanice (pokud je součástí UAS);
 • ujistit se, že hmotnost dronu je v mezích kategorie nebo podkategorie plánovaného provozu.

Dodatečné povinnosti v rámci provozu ve "specifické" kategorie:

 • zajistit, aby provozní prostředí bylo kompatibilní s povolenými nebo v prohlášení deklarovanými omezeními;
 • zajistit, aby poskytovatel letových navigačních služeb, uživatelé vzdušného prostoru a další zúčastněné strany byly informovány o plánovaném provozu.

Během letu v rámci provozu v "otevřené" kategorii:

 • neřiďte dron, pokud jste užili psychoaktivní/halucinogenní látky nebo alkohol nebo nejste způsobilí k řízení dronu v důsledku nemoci;
 • udržujte dron v dostatečné vzdálenosti, abyste ho vždy jasně viděli; můžete použít pozorovatele dronu ke sledování vzdušného prostoru. Pozorovatel musí stát vedle vás, aby mohl okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku a dát vám příslušné pokyny, např. k okamžitému přistání dronu;
 • pokud vy nebo pozorovatel dronu zahlédnete jiné (zejména pilotované) letadlo, dejte mu přednost, ujistěte se, že jste od něj dostatečně daleko, v případě jakýchkoliv pochybností okamžitě přistaňte;
 • dodržujte omezení daná zeměpisnými zónami;
 • obsluhujte dron podle uživatelské příručky výrobce;
 • nelétejte se svým dronem v místě mimořádné události (např. v případě nehody udržujte dostatečnou vzdálenost pro případ, že by musel na místě přistát zásahový vrtulník letecké záchranné služby).

Dodatečné povinnosti v rámci provozu ve "specifické" kategorii:

 • dodržujte omezení vyplývající z oprávnění nebo prohlášení.

Obecně platí, že když provozujete svůj dron v "otevřené" kategorii, nesmíte létat nad nezúčastněnými osobami, pokud nemáte dron s hmotností nižší než 250 g nebo dron s označením třídy C0 a C1.

Pokud máte dron s označením třídy C2, v podkategorii A2, můžete od nezúčastněné osoby letět nejblíže 30 metrů horizontálně a 5 metrů vertikálně, pokud je váš dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu.

Ve všech ostatních případech (drony s označením třídy C3, 4, 5 a 6 nebo soukromě postavené drony s hmotností vyšší než 250 g) je nutné zajistit, aby při provozu dronu nebyly přítomny žádné nezúčastněné osoby.


schema

(klikněte pro zvětšení)Shromáždění lidí je označením pro dav. Není definováno konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce volně se pohybovat tak, aby mohl utéct nebo se vyhnout dronu, který se dostane mimo kontrolu.

Pokud je dav natolik hustý, že jednotlivé osoby nemohou volně utéct nebo se dronu vyhnout, jedná se o "shromáždění" lidí. Příklady shromáždění lidí jsou:

 • sportovní, kulturní, náboženské nebo politické akce;
 • pláže nebo parky za slunečného dne;
 • obchodní ulice během otevírací doby obchodů; a
 • lyžařská střediska / sjezdovky / tratě.