Kolik pravidel znáš, tolikrát jsi člověkem


Český statistický úřad pravidelně publikuje pořadí zemí, ve kterých Češi nejčastěji tráví svoji dovolenou. Vzhledem k tomu, že se nám pomalu rozjíždí letní rekreační sezóna a počasí k létání s drony občas vyloženě vybízí, připravili jsme pro Vás ucelený přehled pravidel pro létání s drony v zemích, které jsou právě Čechy nejčastěji navštěvovány. V tomto článku naleznete popis detailnějších pravidel létání v následujících zemích: Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Rakousko, Španělsko, Bulharsko a Egypt. Je důležité připomenout, že v článku zmiňujeme pravidla, která v případě evropských zemí budou postupně od 31. 12. 2020 nahrazována jednotnou harmonizovanou legislativou, o které zjistíte spoustu užitečných informací na našem webu. Mezi hlavní budoucí změnu můžeme kromě sjednocení v rámci EU uvést nerozlišování provozu dronu podle účelu letu (rekreační, fotolety, komerční i profesionální), všechny budou děleny jen podle rozsahu provozu (kde a jak se bude létat).


Slovensko


Slovenská regulační úprava je podobná té české a v řadě věcí je nutné dbát zvýšené pozornosti a přípravě. Ze všeho nejdůležitější je uvědomit si specifika zamýšleného provozu. Pokud chce pilot během provozu dronu pořizovat fotografie, videa či jiná záznamová média, provádí dle slovenské právní úpravy letecké práce. Legální provádění leteckých prací je na Slovensku, stejně tak, jako u nás, podmíněno povolením. Toto povolení vydává Dopravní úřad. Pokud přemýšlíte o podání žádosti o toto povolení, připravte se na následující obsahové náležitosti:

 • jméno a adresu majitele, příp. provozovatele dronu
 • typ dronu a jeho registrační značku
 • osvědčení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem dronu
 • místo, účel letu a jeho trvání
 • platné doklady vydané příslušným leteckým úřadem státu, ve kterém byl zapsán do rejstříku
 • osvědčení o úhradě správných poplatků (200 €)

V případě pořizování letecké fotografie nebo leteckého filmu je rovněž nezbytné disponovat povolením Ministerstva obrany Slovenské republiky.


Chorvatsko


Chorvatská pravidla lze čerpat z nařízení o bezpilotních letadlových systémech, zákona o letovém provozu a nařízením o létání letadly. Všechny dokumenty jsou poměrně obsáhlé. Shrneme tedy alespoň základní pravidla. Pokud chcete během letu pořizovat záznamy, je nezbytné respektovat pravidla plynoucí z ustanovení leteckého nařízení. Výše uvedená nařízení o dronech se nevztahují na letadla, která jsou schopna vyvinout kinetickou energii větší než 79 J, ani na drony provozované ve vnitřních prostorech (interiérech). Chorvatsko dělí drony dle hmotnosti (do 5 kg (třída 5), do 25 kg (třída 25) a do 150 kg (třída 150) MTOW). Dále je dělen také prostor, ve kterém je provoz realizován – kategorie A (lety mimo dosah budov či osob), B (lety nad stavbami, které nejsou určeny k bydlení, a létat lze např. pouze nad cyklisty, kteří se v místě provozu dlouhodobě nezdržují), C (zahrnuje oblasti určené k bydlení, podnikání a rekreaci, jako jsou obytné oblasti, školy, kanceláře, sportoviště a parky) a D (použití bezpilotních letounů v hustě obydlených městských oblastech, jako jsou např. městská centra). Pro kategorii A a B platí pravidlo definující podmínku prohlášení, že jste schopni a máte prostředky k převzetí odpovědnosti spojené s prováděním letového provozu. Kategorie C navíc vyžaduje doplnění o provozní příručku a letové operace v kategorii D vyžaduje zvláštní zkoušku, která je podmíněna složením testů. Drony vážící méně než 5 kilogramů, které se nejčastěji používají pro rekreační účely, musí být rovněž označeny, ale může to být provedeno například nálepky, kterou si po domácku vyrobíte. Příklad značky:


Spytihněv Zcestovalý, +420 111 111 111, Václavské náměstí 1, Praha

S dronem nelétám dále než 500 m a pokud jsou v dosahu stavby, osoby nebo prostředky, je nutné od nich dodržovat bezpečnou vzdálenost 30 m (150 m v případě shromáždění lidí). Let musí být proveden mimo řízený vzdušný prostor a nejméně 5 kilometrů od letiště, případně i více, pokud je řízené (například v případě vojenských letišť). Vzhledem k chorvatskému dopravnímu pojištění je také nutné váš dron náležitě pojistit. Kromě toho musíte prostřednictvím tohoto webového formuláře informovat chorvatský letecký úřad pro civilní letectví a vést si letový záznam. Letový deník musí obsahovat datum letu, počáteční a konečný čas provozu a dobu letu, jméno a příjmení provozovatele, který let provedl, místo letu, klasifikaci letové oblasti, provozní hmotnost dronu a poznámky k událostem, které provozovatel považuje za důležité pro provádění letového provozu. Záznamy o letu musí být uchovávány po dobu nejméně dvou let od data letu.

Hlavní je dbát zásad správného provozu dronu, tedy takových při kterém neohrožujete život, zdraví nebo majetek lidí a nenarušujete zároveň veřejný pořádek. Chorvatskou droní legislativu najdete zde:


Itálie


V době vydání tohoto článku bude mít Itálie prakticky plně implementována harmonizovaná evropská pravidla,která popisujeme v sekci Co nás čeká.


Řecko


Stejně tak, jako v České republice nebo spoustě dalších zemí, je třeba uvědomit si, jaký provoz mám v úmyslu realizovat. Vzhledem k počtu turistů z jiných zemí a nesporných krás řecké krajiny vydaly místní úřady anglickou brožuru, která v přehledné formě shrnuje základní pravidla. Pokud splňujete základní pravidla provozu, tedy:

 • realizace letu v oblasti volného létání (Free-Flying Zone), tedy oblasti, která není jinak omezena pro lety – civilním letectvím, armádou, památkáři apod.;
 • létáte za rekreačním účelem
 • dron létá v maximální vzdálenosti 50 m od pilota

nemusíte žádat o speciální povolení. Pokud překročíte tyto parametry, je nutné žádat o povolení u místního Úřadu pro civilní letectví a letadlo bude rovněž podléhat registraci. Dále také platí vybraná pravidla z evropské harmonizované legislativy, kterou se řecké úřady inspirovaly, a některá z nich vstoupila v platnost dříve. Pokud tedy létáte s dronem těžším nežli 4 kg, je nutné mít takový dron pojištěný (spadáte do otevřené kategorie A2). Drony v Řecku nesmějí létat nad soukromým pozemkem bez povolení vlastníka nemovitosti. Co se létání v blízkosti letišť týče, musíte dodržovat minimální vzdálenost 8 km od letišť.Rakousko


Rakušané mají poměrně komplexní pravidla založená na kategorizaci dle druhu provozu a typu letadla. Nutno poznamenat, že z pozice rekreačního pilota se pravidla mohou zdát relativně striktní. Jak poznám, že jsem rakouskými úřady vnímán jako rekreační pilot? Úpravu pravidel můžeme shrnout do následujících skupin:

 • hračky (rekreační piloti),
 • modely
 • bezpilotní letadla třídy 1
 • bezpilotní letadla třídy 2

Definici hračky vaše letadlo splňuje, pokud dopad kinetické energie z provozu dronu nepřesáhne 79 joulů. S takovým dronem navíc nesmíte létat výše než 30 metrů. Shrnuto: drony o hmotnosti do 250 gramů jsou považovány za hračky, pokud létají v povolené výšce letu. Při překročení těchto pravidel s největší pravděpodobností bude provoz realizován ve skupině bezpilotních letadel třídy 1.

Tabulka kategorizace letadel třídy 1, definující provoz na základě hmotnosti letadla a oblasti provozu uvádí následovné:


Pravidla v této kategorii již nejsou tak benevolentní jako v případě hraček. V případě dronů vlastní výroby jsou navíc kladena rozsáhlejší pravidla, která musíte znát. V případě letadla třídy 1 nemusíte splňovat specifické požadavky na letovou způsobilost. Váš dron by měl být vybaven identifikačním štítkem a před každým letem byste měli provést také předletovou kontrolu. Váš dron by měl být pojištěn a i přes to, v jaké kategorii létáte, musíte toto pojištění doložit místnímu úřadu. Pokud Vám nebylo 16 let, v Rakousku raději vůbec nelétejte! Lety v této kategorii vyžadují schválení od Austro Control (výjimkou je již zmíněná kategorie hraček).


Španělsko


Náš výběr nejdůležitějších pravidel pro rekreační piloty:

 • Samosprávní celky (provincie) mohou vydávat vlastní regulaci dronů – vždy se ujistěte o pravidlech pro daný region
 • Létat můžete do 120 m
 • Drony musí mít identifikační protipožární štítek
 • Dodržujte vzdálenost minimálně 8 km od letišť
 • Dodržujte 50 vzdálenost od ostatních osob a 150 m od zástavby
 • Ve městě můžete létat, pouze pokud je hmotnost Vašeho dronu menší než 250 g a dodržujete minimální vzdálenost 20 m od lidí
 • Létání v národních parcích je podmíněno povolením od AESA
 • Základní pravidla dle španělského ŘLP

 • Bulharsko


  Bulharsko v době před použitelnosti evropské harmonizované legislativy nemá soubor pravidel, kterým by se mohli místní obyvatelé či návštěvníci řídit. V Bulharsku je tedy, dle stále platné právní úpravy, nutné před každým letem získat platné povolení od místního úřadu pro civilní letectví (DG CAA). Formulář v místním jazyce naleznete na stránkách bulharského úřadu pro civilní letectví.


  Egypt


  Podobně jako v Bulharsku – v zemi delty Nilu musíte před každým letem žádat o povolení u místního leteckého úřadu. Jiný, než povolený provoz v zemi bohužel povolen není, ať už jste rekreant či živnostník.