UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Přechodná období provozu UAS dle nařízení EU (31.12.2020 až 2.12.2023)


LETADLA BEZ OZNAČENÍ

OOP

VÁHOVÉ ROZDĚLENÍ

Nová společná evropská pravidla pro provoz bezpilotních systémů (UAS, neboli dronů), která musí být používána od 31. 12. 2020, obsahují také přechodná opatření, která mají členským státům a zúčastněným stranám (tedy zejm. provozovatelům UAS a dálkově řídícím pilotům) poskytnout dostatek času na přizpůsobení svých postupů novému regulačnímu rámci dříve, než se toto nařízení použije jako celek.

Evropské nařízení určuje, že i modely letadel a létající hračky se považují za bezpilotní systémy, podléhající společným provozním pravidlům. Jelikož je ale také uznáno, že úroveň bezpečnosti dosavadního provozu modelů letadel v klubech a sdruženích je dobrá, měl by být přechod od vnitrostátních pravidel k novému unijnímu regulačnímu rámci plynulý. Kluby a sdružení leteckých modelářů tak mohou pokračovat ve své činnosti podle dosavadních pravidel a nejpozději do dvou let musí buďto pro své provozní plochy získat výjimku od ÚCL nebo nebo provoz přizpůsobit jednotným pravidlům. 

Z toho vyplývá, že organizovaní modeláři mohou pokračovat při dodržování dosavadních pravidel létání (do 300 m nad zemí ve vzdušném prostoru třídy G a 100 m v řízeném okrsku (kde si však mohou se stanovištěm řízení letového provozu dohodnout místní výjimku)), dokud jim ÚCL nevydá na míru připravená oprávnění k provozu s individuálními podmínkami, podle kterých pak bude provoz na každé konkrétní lokalitě probíhat i nadále.

Provozovatelé modelů letadel a létajících hraček, kteří nejsou členy sdružení či klubů nebo provozují své modely mimo klubové modelářské plochy (např. na vlastním pozemku), musí stejně jako každý jiný provozovatel dronů v otevřené kategorii dodržovat tato jednotná provozní pravidla:

UAS, které nesplňují technické požadavky na třídy C0 až C4 (dle nařízení EU č. 2019/945), je povoleno provozovat v otevřené kategorii v přechodném období do 31.12.2022 za těchto podmínek:

 1. UA se vzletovou hmotností nižší než 500 g - dálkově řídící pilot nesmí přelétávat shromáždění osob a musí létat tak, aby dle předpokladu nepřeletěl nad žádnou nezapojenou osobou, případně při neočekávaném přeletu takové osoby co nejvíce zkrátil dobu přeletu; Podmínky způsobilosti dálkově řídícího pilota stanoví ÚCL;

 2. UA se vzletovou hmotností nižší než 2 kg lze provozovat při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 m od osob, pokud dálkově řídící pilot složil navíc i rozšířenou zkoušku z teorie;

 3. UA se vzletovou hmotností nižší než 25 kg jsou provozována v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby a v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor; dálkově řídícím pilotem, který složil základní on-line kurz a zkoušku pro podkategorie A1/A3.

UAS, které nesou štítek s označením třídy C0 nebo C1 je povoleno provozovat za podmínek pro podkategorii A1, UAS se štítkem C2 v podkategorii A2 a UAS se štítkem C3 nebo C4 v podkategorii A3.


schema(klikněte pro zvětšení)


UAS, které byly uvedeny na trh před 1. lednem 2023 a nejsou soukromě zhotoveny (jsou tedy zakoupeny jako hotový průmyslový výrobek) a zároveň ještě nesplňují technické parametry dle nařízení EU č. 2019/945, bude povoleno neomezeně dlouho provozovat za provozních podmínek:

 1. pro podkategorii A1, pokud má UA maximální vzletovou hmotnost nižší než 250 g, včetně užitečného zatížení nebo
 2. pro podkategorii A3, pokud má UA maximální vzletovou hmotnost nižší než 25 kg, včetně paliva a užitečného zatížení.

Obdobná pravidla platí i pro soukromě zhotovené stavby UAS, které mohou být od 1. ledna 2023 v otevřené kategorii nadále provozovány jen za dodržení provozních podmínek:

 1. pro podkategorii A1, pokud má UA maximální vzletovou hmotnost nižší než 250 g, včetně užitečného zatížení, a maximální provozní rychlost nižší než 19 m/s nebo
 2. pro podkategorii A3, pokud má UA maximální vzletovou hmotnost nižší než 25 kg, včetně užitečného zatížení.

Další přechodná období:

 • od 31. prosince 2020 se registrace provozovatelů dronů stává povinnou; provozní podmínky v přechodném období 2 let viz výše;
 • od 31. prosince 2020 lze lety UAS ve "specifické" kategorii provozu provádět po povolení uděleném vnitrostátním orgánem;
 • do 2. prosince 2023 mohou členské státy přijímat prohlášení provozovatelů UAS ve "specifické" kategorii v souladu s čl. 5 odst. 5 na základě vnitrostátních standardních scénářů nebo rovnocenných předpisů, pokud tyto vnitrostátní scénáře splňují požadavky bodu UAS.SPEC.020 přílohy nařízení EU 2019/947.
 • od 2. prosince 2023 na ÚCL mohou být doručována prohlášení o provozu ve "specifické" kategorii v souladu se standardními scénáři dle Dodatku 2 nař. 2019/947;
  • STS-01: lety VLOS nad kontrolovanou plochou, v obydleném prostředí, s dronem třídy C5;
  • STS-02: lety BVLOS do 2 km s pozorovatelem nad kontrolovanou plochou, v řídce obydleném prostředí, s dronem třídy C6;
 • od 1. ledna 2022 musí být národní povolení k létání či k provozování leteckých prací / leteckých činností pro vlastní potřebu a osvědčení dálkově řídícího pilota plně převedena do nového systému EU, do té doby zůstávají v platnosti;
 • od 1. ledna 2022 musí členské státy EU zpřístupnit informace o zeměpisných zónách pro tzv. geo-awareness v digitálním formátu vzájemně sladěném mezi jednotlivými zeměmi EU;
 • od 1. července 2022 provozovatel UAS ve "specifické" kategorii musí nainstalovat zelené blikající světlo za účelem viditelnosti bezpilotního letadla v noci a nainstalovat aktivní a aktualizovaný systém dálkové identifikace;
 • od 1. července 2022 musí každý dálkově řídící pilot při provozu v "otevřené" kategorii v noci zajistit, aby na bezpilotním letadle bylo zapnuto zelené blikající světlo;
 • od 1. ledna 2023 musí mít všechny letecko-modelářské kluby či sdružení vystaveno speciální oprávnění k provozu pro svoji modelářskou provozní plochu, jinak jejich provoz plně podléhá podmínkám pro otevřenou kategorii provozu dle nař. 2019/947;
 • od 1. ledna 2023 musí všechny aktivity v "otevřené“ kategorii a všichni provozovatelé dronů plně splňovat požadavky dané nařízením EU č. 2019/947 a 2019/945.


  schema(klikněte pro zvětšení)