UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

  1. létání letadel bez pilota,
  2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
  3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Modeláři


KLUB

PLOCHA

DO 25 kg

Provozovatelé modelů letadel a létajících hraček, kteří nejsou členy sdružení či klubů nebo provozují své modely mimo klubové modelářské plochy (např. na vlastním pozemku), musí stejně jako každý jiný provozovatel dronů v otevřené kategorii dodržovat jednotná provozní pravidla.

Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Evropský regulační rámec pro bezpilotní letadla, který je uplatňován od 31. 12. 2020, se vztahuje i na modely letadel, na provoz klubů a sdružení leteckých modelářů, dokonce i na provoz hraček (ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček).

Evropský regulační rámec obsahuje dočasnou výjimku z řady standardních podmínek v případě pokračování provozu bezpilotních letadel v rámci existujících klubů a sdružení leteckých modelářů. Smyslem této dočasné výjimky v čl. 21, odst. 3, prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947 v  platném znění je obecně umožnit pokračování provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, pokud provoz dosud v ČR (a obdobně v jiných státech) již prokazatelně probíhal, a to spořádaně a bezpečně a dle dostatečně určitých a jasných vnitrostátních pravidel a omezení.

Další provoz takovýchto klubů a sdružení leteckých modelářů (rozumí se bez oprávnění k provozu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění) je pak možný dle zavedených postupů a pravidel do 1. 1. 2023. Předpokládá se, že úplný přehled registrovaných subjektů využívajících tohoto přechodného opatření bude uveřejněn na webových stánkách Úřadu pro civilní letectví. Obdobně se předpokládá, že na těchto webových stránkách bude ve spolupráci s kluby a sdruženími publikován i soupis stávajících omezení a podmínek platných pro provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, jak plynou z dosavadní vnitrostátní úpravy ve smyslu výše.

I v rámci této výjimky je ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje Úřadu pro civilní letectví (bližší informace viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/). Předmětné subjekty mohou v průběhu přechodného období žádat Úřad pro civilní letectví o oprávnění k provozu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. Oprávnění k provozu stanovuje podmínky a omezení pro konkrétní provoz prováděný v rámci klubu nebo sdružení v konkrétní oblasti provozu, případně konkrétních oblastech. O dostupnosti postupu žádosti o oprávnění k provozu budeme po zmocnění Úřadu pro civilní letectví k řešení dané agendy informovat opět prostřednictvím webových stránek Úřadu pro civilní letectví.

Provoz klubu a sdružení leteckých modelářů na základě oprávnění podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění se může pojit s potřebou vymezení zeměpisné zóny, resp. zeměpisných zón, pro bezpilotní systémy podle čl. 15 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. Smyslem zeměpisných zón je kromě umožnění praktické realizace konkrétního provozu v dané lokalitě hlavně zajištění bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, ochrany soukromí nebo životního prostředí.

Podle aktuálně dostupných informací se členové klubů a sdružení leteckých modelářů registrují jako provozovatelé s využitím registračního nástroje Úřadu pro civilní letectví (bližší informace viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/) počínaje datem 31. 12. 2020, nejpozději však k datu 1. 1. 2023. Pro případnou možnost, kdy by taková registrace mohla být nahrazena registrací provedenou centrálně jménem registrovaného klubu nebo sdružení leteckých modelářů, je třeba kontaktovat svůj klub nebo sdružení.

Upozornění

Uvedené přechodné opatření se vztahuje na kluby a sdružení leteckých modelářů s právní subjektivitou a zavedený provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček) v souladu s vnitrostátními předpisy a vnitřními postupy klubů a sdružení leteckých modelářů k datu 31. 12. 2020.

Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. Takovýto provoz podléhá společným základním pravidlům, nikoliv postupu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění, a zpravidla bude provozem v podkategorii A3 provozní kategorie „Otevřená“ (OPEN) s podmínkou registrace provozovatele a pilota, případně provozem v provozní kategorii „Specifická“ (SPECIFIC).

MODELÁŘI


Snahou je nezkomplikovat takovou činnost leteckých modelářů, která dosud probíhala spořádaně a bezpečně. Jednou z cest je to, že na osoby registrované v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů se dle práva EU může vztahovat dvouleté přechodné období, ve kterém mohou provozovat modely letadel dle stávajících vnitrostátních pravidel (a naopak mají výjimku z řady nových požadavků). V ČR bude mít od 31. 12. 2020 povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou Svaz modelářů České republiky z. S. (SMČR). I zde platí výše uvedená povinnost provozovatelů modelů letadel registrovat se v elektronickém registru ÚCL. V mezidobí bude nicméně upřesněno, zda u členů SMČR bude moci toto proběhnout hromadně skrze stávající evidenci SMČR. „Neorganizovaní“ letečtí modeláři nebudou spadat pod uvedené dvouleté přechodné období, každopádně budou moci provozovat modely letadel v rámci výše zmíněných limitů otevřené kategorie provozu.

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf