UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

  1. létání letadel bez pilota,
  2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
  3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Specifická kategorie
Kategorie podle druhu provozu - SPECIFICKÁ KATEGORIE

Provoz v této střední kategorii bude umožněn těm pilotům/provozovatelům, kteří budou potřebovat překročit některé z definovaných limitů otevřené kategorie a na druhou stranu nenaplní podmínky pro kategorii certifikovanou.

Provozovatel/pilot do této kategorie nespadá na základě typu, rozměru nebo hmotnosti svého dronu, ale provozu, který tímto dronem zamýšlí realizovat. Drony ve specifické kategorii jsou provozovány v rámci středního provozního rizika, na základě vypracování tzv. „SORA“ (Specific Operations Risk Assessment) ze strany provozovatele, následného posouzení a vydání povolení ze strany ÚCL.

Drony ve specifické kategorii jsou provozovány v rámci středního provozního rizika. Toto riziko bude zmírněno tak, že technické vybavení a schopnosti dronu, stejně jako schopnosti pilota, budou v souladu s jedním z následujícího:

    a. Standardní scénář (Standard scenario – STS)

Takové scénáře se brzy stanou součástí Dodatku 1 k příloze prováděcího nařízení ((EU) 2019/947). Můžeme předpokládat, že létání podle standardních scénářů se bude týkat většiny menších provozovatelů ve specifické kategorii. Tito provozovatelé sice pro tento let nesplní kritéria provozu pro otevřenou kategorii, ale raději svůj let upraví dle podmínek definovaných ve vybraném scénáři. Při takovém postupu pak provozovateli stačí vydat prohlášení, že tento provoz bude probíhat v souladu s pravidly daného scénáře. Takový let bude vždy prováděn do výšky 120 m AGL a to buď v řízeném (poté je ještě třeba koordinace a schválení s příslušným stanovištěm řízení letového provozu) nebo v neřízeném (třída F nebo G) prostoru. Let na základě prohlášení o souladu s daným STS bude možné provést dronem o velikosti:

Velikost dronu Typ letu Podmínky
do 1 m VLOS (za přímého dohledu pilota) nelétat nad shromážděními osob
do 3 m VLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby, nelétat nad shromážděními osob
do 1 m BVLOS (mimo přímý dohled pilota) nad řídce osídlenými oblastmi; s využitím pozorovatele
do 3 m BVLOS se zajištěním, že nebudou přelétávány nezapojené osoby

Úřad bez zbytečného odkladu poskytne potvrzení o přijetí a úplnosti prohlášení, po jehož získání lze zahájit provoz.

    b. Osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (Light UAS operator Certificate – LUC)

V případě zkušenějších profesionálních provozovatelů bude pro většinu z nich vhodné požádat o získání osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (LUC), které jim umožní vlastní individuální posuzování provozních rizik a následné samoschvalování svých letů i nad rámec omezení stanovených v STS.

    c. Oprávnění k provozu vydané Úřadem

Nestačí-li pro zamýšlený let omezení stanovená v STS a není-li provozovatel držitelem LUC, bude potřeba požádat o oprávnění k provozu u Úřadu pro civilní letectví.


DĚLENÍ PROVOZU


Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod.

SPECIFICKÁ KATEGORIE


Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie (viz výše). Bude v zásadě vyžadovat zpracování analýzy celkových rizik letu dronu (tzv. „SORA“) ze strany provozovatele a následně její posouzení a vydání povolení ze strany ÚCL. Alternativně by mělo být umožněno podání deklarace o shodě s tzv. „standardním scénářem“, anebo získání dlouhodobého oprávnění schvalovat vlastní provoz (tzv. „LUC“). 

PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf