Opatření obecné povahy


V BLÍZKOSTI ŘÍZENÉHO LETIŠTĚ

V HUSTĚ OSÍDLENÉM PROSTORU

V OCHRANNÝCH PÁSMECH

OOP - Opatření obecné povahy

Koncem roku 2020 zveřejnil Úřad pro civilní letectví (ÚCL) Opatření obecné povahy (OOP), které po boku již použitelných evropských nařízení upravuje pravidla pro provoz dronů na území České republiky.

V této sekci popisujeme jen vybraná ustanovení z OOP. Pro detailnější pravidla z OOP, týkající se například pojištění, létání v LKR9 nebo létání v blízkosti registrovaných ploch SLZ doporučujeme přečíst si zmíněné OOP přímo na stránkách ÚCL.

Co to znamená?

Opatření obecné povahy je správním aktem, kterým Úřad stanovuje omezený vzdušný prostor „LKR10 – UAS“ se zvláštními podmínkami vstupu pro všechny provozovatele a dálkově řídící piloty.

Je to zákonné?

Tento postup je v souladu s evropskou i tuzemskou legislativou. Přímo prováděcí nařízení Evropské komise č. 2019/947 uvádí ve článku 14:

„Členské státy při vymezování zeměpisných zón pro bezpilotní systémy za účelem bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, soukromí nebo životního prostředí mohou:

 1. zakázat určitý druh nebo všechny druhy provozu bezpilotních systémů, požadovat konkrétní podmínky pro určitý druh nebo všechny druhy provozu bezpilotních systémů nebo požadovat předchozí oprávnění k provozu pro určitý druh nebo všechny druhy provozu bezpilotních systémů; (…)“Je to tedy právě Omezený prostor LKR10 – UAS, který ÚCL vyhlásil jako zeměpisnou zónu pro bezpilotní systémy, přičemž je zřízen nad celým územím ČR.

Co se pro mě mění?

Nad rámec celoevropských provozních omezení stanovených v nařízení 2019/947, vymezuje OOP dodatečná pravidla pro poměrně širokou škálu uživatelů – od provozovatelů, kteří plánují létat s dronem v okolí řízených letišť, stejně tak jako pro piloty zamýšlející let v ochranných pásmech nebo všechny dálkově řídící piloty, kteří chtějí létat ve městech. Mezi vybrané oblasti, které OOP upravuje, patří:

Létání v hustě osídlených prostorech

Hustě osídleným prostorem se rozumí takový prostor, který je ve městě nebo jiné obci používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.

Za hustě osídlený prostor není považováno území obce bez staveb (park, veřejná zeleň, proluka, louka, pole) bez infrastruktury (silnice, místní komunikace, chodník, cyklostezka, dráha tramvaje, trolejbusu, vlaku) a bez osob, které by provozem bezpilotního letadla mohly být ohroženy nebo tento provoz mohly vnímat jako zásah do jejich práv.

Létat v hustě osídleném prostoru mohu pouze:

 1. s dronem, jehož provozovatel nepodléhá registraci dle nařízení 2019/947 (tzn. s dronem pod 250 g maximální vzletové hmotnosti, který nemá kameru, anebo s kamerou, je-li dron hračkou);
 2. s dronem ve specifické nebo certifikované kategorii provozu na základě oprávnění vydaného Úřadem a při dodržení podmínek v něm stanovených.
lety ve meste(klikněte pro zvětšení)


Lety v ochranných pásmech

Létání v ochranných pásmech je upravováno:

 • podél nadzemních dopravních staveb;
 • tras nadzemních inženýrských sítí;
 • tras nadzemních telekomunikačních sítí;
 • uvnitř zvláště chráněných území;
 • v okolí vodních zdrojů;
 • objektů důležitých pro obranu státu.

Pokud chcete létat v ochranném pásmu výše zmíněného, musíte vlastnit oprávnění k provozu vydané ÚCL s předchozím souhlasem správního orgánu či oprávněné osoby. Výjimka platí, pro provoz bezpilotního letadla ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO), který je možný bez povolení Úřadu za podmínky, že prováděnou činností nebudou rušeny chráněné druhy živočichů.

Létání v blízkosti řízených a neřízených letišť

Z pohledu letištního provozu a poskytovaných služeb můžeme letiště rozdělit na řízená a neřízená.

Ta řízená jsou letiště s větším množstvím provozu (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Vodochody, Kunovice) a letiště vojenská (Pardubice, Kbely, Čáslav, Náměšť), v jejichž okolí se letadlům poskytuje služba řízení za účelem zamezení srážkám vzájemným nebo s překážkami. Každé letadlo, musí v okolí řízeného letiště (označovaného jako CTR – Řízený okrsek) dodržovat instrukce z letištní řídící věže, přičemž drony mají určité výjimky, pokud dodrží předem stanovená provozní omezení výšky a vzdálenosti.

V případě neřízeného letiště (menší, sportovní letiště) není poskytována služba řízení, ale pouze služba informační. Okolí takového letiště je označováno jako ATZ – Letištní provozní zóna. Ta je horizontálně vymezená poloměrem 5,5 km od vztažného bodu letiště (hranice stejného rozsahu je pro drony využívána i v případě pravidel letu v CTR).

Pro širší popis pravidel OOP upravující pravidla létání v blízkosti řízených letišť doporučujeme navštívit naší sekci Rady a tipy. Pro zjednodušení lze však pravidla pro tyto lety v blízkosti řízených letišť shrnout následující grafikou:

lety ctr a mctr(klikněte pro zvětšení)


Létání v blízkosti neřízených letišť (prostor ATZ), je možné pouze na základě:

 1. splnění podmínek stanovených provozovatelem letiště; a
 2. koordinace s letištní letovou informační službou (AFIS) nebo se stanovištěm poskytování informací známému provozu, nebo s provozovatelem letiště, nejsou-li zmíněné služby zajištěny. Pro koordinaci letu nad 120 m nad zemí je poskytování AFIS nebo informací známému provozu nutné.

Let bezpilotního letadla s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg může být prováděn v ATZ i bez koordinace, avšak pouze do výšky 100 metrů nad zemí a mimo ochranná pásma s výškovým omezením staveb a daného letiště. Tento požadavek lze v praxi splnit nepřekročením výšky okolních staveb, porostu či překážek.