UPOZORNĚNÍ:


Dle nařízení Evropské komise platí od 31. 12. 2020 ve členských zemích EU harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů (tedy tzv. dronů, ale i modelů letadel). V ČR jsou rovněž přejaty některé dodatečné podmínky z původního leteckého předpisu (L 2 – Doplněk X), které jsou nově uveřejněny ve formě opatření obecné povahy (OOP).

Původní L2 – Doplněk X se přechodně po 1 rok aplikuje pouze na provozovatele, kteří před 31. 12. 2020 obdrželi podle národních postupů povolení k:

 1. létání letadel bez pilota,
 2. leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota nebo
 3. leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

OOP je předmětem dalšího vývoje, rozsáhlejší změny lze očekávat po přijetí novely zákona o civilním letectví (č. 49/1997Sb.) v příštím roce. 

Informace uvedené na našem webu jsou pravidelně aktualizované a vztahují se k platným podmínkám v ČR.

Registrace
VYBAVEN KAMEROU

WEB ÚCL

HMOTNOST POD 250 g

Evropská pravidla k provozování dronů


Evropská unie připravila soubor nových pravidel pro provoz dronů, kterými se řídíme od 31.12.2020. Další změny pak budou následovat postupně, až do poloviny roku 2022.


Registrace provozovatele


Prvním, a dá se říci zlomovým pravidlem, je povinná registrace provozovatele dronu. Tuto registraci je nutné provést na webových stránkách dron.caa.cz. Nově je pro registraci provozovatele dronu nutné prokázat svou totožnost pomocí nástroje eIdentita. Registrační portál je spravovaný Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). 

Minimální věk dálkově řídících pilotů provozujících bezpilotní systémy v "otevřené" a "specifické" kategorii je 16 let. Pro provozovatele mladší 18 let provádí registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registr je zpřístupněn jak přes webové stránky ÚCL, tak i přes edukační webový portál Létejte zodpovědně.

Proces registrace je jednoduchý a intuitivní. K úspěšné registraci bude nutné vyplnit základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a dále kontaktní email a telefonní číslo. Celý systém je v rámci státní správy unikátní, protože veškerá komunikace je vedena online a nezabere víc než několik minut. Registrovat se tudíž můžete odkudkoliv a kdykoliv. Navíc se zaregistrujete jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete, a vaše registrace bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po této době bude nutné registraci opět obnovit.

Registrace se dělí do dvou částí, registrace provozovatele a registrace pilota. Povinná registrace se týká všech osob, které provozují letadlo těžší než 250 g. Pokud je vaše letadlo vybaveno kamerou, bez ohledu na rozlišení, nebo jiným senzorem, který je schopný zaznamenat „osobní údaje“ a jeho váha nepřesahuje 250 g, rovněž podléhá registraci. Jedinou výjimku z tohoto požadavku tvoří hračky do 250 g, které registraci nepodléhají. Hračkou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES.

Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem "14+". Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.


schema
(klikněte pro zvětšení)


Označení dronu


Na základě správného a úplného vyplnění o své osobě provozovatel získá jedinečné "registrační číslo", kterým následně označí veškeré své drony, i ty soukromě zhotovené. Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele. Toto číslo také musíte nahrát do "systému identifikace na dálku", pakliže je jím váš dron vybaven. Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání (registrační číslo lze například na dron i napsat). 


Registrace pilota


Registrace pilota je o něco málo komplikovanější. Na rozdíl od registrace provozovatele musí všichni piloti dronů, kromě těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0, jakmile budou drony této třídy na trhu, také absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku z teoretických znalostí. Podle toho, do jaké kategorie provozu bude váš dron spadat (viz. Kategorizace provozu), se jednotlivé požadavky na výcvik budou lišit. Pod pojmem "výcvik" je však třeba rozumět seznámení se s pravidly a dostupnými informačním materiály, které jsou již dostupné a postupně doplňovány na webu ÚCL. Pilot po splnění veškerých podmínek získá registrační číslo pilota včetně oprávnění k provozování letadel v určité kategorii.


Zkouška znalostí


Online test sestává ze 40 otázek s výběrem správné odpovědi, které prověří vaše znalosti jako pilota. Otázky pokrývají následující témata:

 • letecká bezpečnost;
 • omezení vzdušného prostoru;
 • předpisy týkající se letectví;
 • omezení lidské výkonnosti;
 • provozní postupy;
 • obecné znalosti o bezpilotních systémech;
 • ochrana soukromí a ochrana údajů;
 • pojištění;
 • a ochrana před protiprávními činy.
 • Je proto vhodné seznámit se nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato online zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu dron.caa.cz.

  K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. 

  Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. Podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času, záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota. Není-li test ukončen do 60 minut od jeho zahájení, je po vypršení této lhůty odeslán k automatickému vyhodnocení. V průběhu testu je žadatel o zbývajícím čase informován.

  K přípravě na online test z teoretických znalostí doporučujeme využít záložku Online školení a informace k využití .

  V případě úspěšného absolvování testu, obdrží pilot automatický e-mailem s dokladem o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Všechny tyto kroky jsou zdarma. V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.


  Profesionální provoz dronů


  Povinnost registrace a složení online testů platí nejen pro rekreační létání, ale i profesionální (komerční či nekomerční) činnosti, které můžete provozovat v "otevřené" kategorii. Povinnost registrace provozovatele a složení online testů pro piloty kategorie OPEN tak platí pro úplně všechny subjekty, tedy i ty profesionální. Právě u profesionálních subjektů také odpadá povinnost vlastnit povolení k provozování leteckých prací nebo pro vlastní činnost. Je důležité také zmínit, že jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31.12.2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti a to nejdéle do 1.1.2022. Nejpozději po tomto datu ÚCL budou vaše národní osvědčení převedena na nová odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.

  Zatím nejkomplexnější je provoz v kategorii "specifické". V této kategorii bude provoz umožněn na základě schválení žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA), Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) nebo Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC). Od prosince 2021 také platí možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře. Snahou ÚCL je zajistit všem subjektům, a to i komerčním, možnost provozování i po 31.12.2020 za podmínek, které se nebudou významně lišit od způsobu provozu, v jakém jste provozovali doposud. Proto pro vás například ÚCL připravil vzory zpracování obecné SORA pro nejtypičtější způsoby dosavadního provozu.


  Modely letadel


  Pokud jste letečtí modeláři, povinnost registrace a platnost nových pravidel se na vás vztahuje také, stejně jako na jakéhokoliv pilota dronu.

  Regulační rámec však obsahuje dočasnou výjimku v případě pokračování provozu modelů v rámci již existujících klubů a sdružení leteckých modelářů (v ČR se jedná o spolky), ve kterých bezpečně probíhal provoz dle stávajících vnitrostátních pravidel. I v rámci této výjimky je ovšem od 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje ÚCL na stránkách dron.caa.cz. Za určitých podmínek může registraci svých členů v registru ÚCL centrálně provést klub nebo sdružení. Registrovaní modeláři-piloti od klubu obdrží své unikátní registrační číslo, kterým si označí svoje modely a další registraci provádět zatím nemusí. Pro ujištění o využití této možnosti a pro vyjasnění si způsobu značení svých modelů je však třeba svůj konkrétní klub nebo sdružení kontaktovat. Během doby platnosti výše uvedené výjimky mají kluby a sdružení leteckých modelářů možnost vyjednat si podmínky dalšího provozu podle zvláštního článku nařízení EU. Kluby a sdružení leteckých modelářů mohou požádat i o snížení minimálního věku pilota.

  Kluby nebo sdružení, které využijí výše uvedené možnosti, zašlou na ÚCL deklaraci způsobu provozu a pravidel, která se budou v přechodném období vztahovat na jejich členy. Ta musí vycházet z aktuálně platných předpisů a pravidel, jinak tato deklarace nebude akceptována a výjimku pro klub nebude možné využít. V tuto chvíli je již známo, že v ČR bude mít povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou mimo jiné Svaz modelářů České republiky z. s., který deklaraci již předal.


  Pravidla provozu


  Konkrétní požadavky na provoz dronů v jednotlivých kategoriích a podkategoriích jsou uvedeny v nařízeních EU (např. nařízení Komise (EU) č. 2019/947) a ve výkladových materiálech. Informace v nich obsažené se snažíme shrnout na našem webu. Je nezbytné si uvědomit, že je třeba létat bezpečně, do výšky maximálně 120 metrů (v řízeném okrsku letišť ještě méně), mít neustálý přehled o aktuální poloze dronu a situaci v okolí a dbát na bezpečí nejen vlastní, ale i ostatních osob a majetku na zemi. Nesmíme také zapomenout na omezení nebo zákaz létání v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a v jiných definovaných prostorech, které jsou zveřejněny formou vyhlášky vydané ÚCL. Provoz dronů do 0,5 kg je v přechodném období dvou let možný i v obydlených oblastech, vždy však jen tak, aby nebyly přelétávány nezaúčastněné osoby. Povinností všech pilotů dronů je pak vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu.

  Mějte na paměti, že konečná odpovědnost za bezpečný let je jen na vás, pilotovi.

  Výčet výše uvedených požadavků není konečný a jedná se pouze o základní informace. Další informace budou i nadále aktualizovány na webových stránkách ÚCL určených pro létání s drony, stránkách kampaně Létejte zodpovědně, nebo přímo v rámci registračního nástroje ÚCL dron.caa.cz

  Doporučujeme zhlédnout nové edukační video k novým změnám v pravidlech provozu dronů od 31.12.2020 vytvořené aliancí UAVA, Svazem modelářů a zástupci Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví za podpory Letecké amatérské asociace, Aeroklubu ČR a Létejte zodpovědně.   Řízení letového provozu ČR spolu s garanty Ministerstvem dopravy a Úřadem civilního letectví vytvořili přehledné zpracování všech pravidel - tzv. Desatero určeného pro širokou veřejnost za účelem snadnějšího vnímání nové legislativy.


  REGISTR


  Provozovatel dronu má povinnost se zaregistrovat v novém registru Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), získat tím jedinečné identifikační číslo a tímto číslem označit veškeré své drony.

  PODMÍNKY REGISTRACE


  Povinná registrace se týká všech osob, které provozují:

  • jakýkoli dron s hmotností od 250 g nebo
  • jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g), který má kameru (bez ohledu na rozlišení) a přitom není hračkou ve smyslu práva EU nebo
  • jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g), který má dopadovou energii nad 80 joulů (mj. s ohledem na maximální rychlost) nebo
  • jakýkoli dron ve specifické nebo certifikované kategorii (viz níže).

  JAK REGISTROVAT


  Registrace probíhá on-line a je poskytována zdarma.  Nově byla zavedena povinnost se před registrací prokázat tzv. eIdentitou, více na info.eidentita.cz Registrují se informace o konkrétní osobě, nikoli o dronu (konkrétním stroji).

  PLATNOST


  Výše uvedená pravidla umožňují provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

  stáhnout jako pdf