UPOZORNĚNÍ:

Změny vyplývající z evropské legislativy měly začít platit k 1. 7. 2020. Aktuálně se však dle vyjádření Evropské komise, s ohledem na současnou situaci způsobenou COVID – 19, oficiálně posunulo datum použitelnosti nařízení (EU) 2019/947 (provoz UAS) plošně v celé EU o 6 měsíců, tzn. na 31. 12. 2020. Současný legislativní rámec Doplňku X předpisu L2 je tak použitelný v celém svém rozsahu minimálně až k uvedenému datu. 

Níže uvedené informace jsou aktualizované a vztahují se k již novému termínu 31.12.2020. 

Registrace

Evropská pravidla k provozování dronů - REGISTRACE

Aktuální situace, která panuje nejen nad českým nebem, vyvolává obavy a mnoho otázek mezi leteckými odborníky, nadšenci, ale i širokou veřejností, kdy bude vzdušný prostor zase plný letadel a budeme moct opět létat na vysněnou dovolenou popřípadě za businessem?

Než se tak stane, mohou dočasně převzít roli ve vzdušném prostoru stále více populárnější stroje - drony. Možná jste už zaslechli, že Evropská unie připravila soubor nových pravidel pro provoz dronů, kterými se budeme muset začít řídit po celé Evropě, a to již v letošním roce. Další změny pak budou následovat postupně, až do poloviny roku 2021.

Řízení letového provozu ČR spolu s garanty Ministerstvem dopravy a Úřadem civilního letectví vytvořili přehledné zpracování všech pravidel do tzv. Desatera určeného pro širokou veřejnost, které by mělo vstup do nové problematiky trochu ulehčit.

Pojďme si ta nová pravidla přehledně představit a seznámit se s nimi. Celé Desatero je Vám také k dispozici ke stažení ve formě pdf


Prvním, a dá se říci zlomovým pravidlem, které si představíme, je povinná registrace provozovatele dronu. Co si od tohoto kroku Evropská unie slibuje? Jednoznačně větší a kontrolovaný přehled ve vzdušném prostoru. Je potřeba si říci, že vzdušný prostor díky novým uživatelům dronů houstne a jeho kapacita bude zaplňována i nadále. Jednotná databáze provozovatelů dronů je tím pádem namístě. Provozovatel dronu se bude muset zaregistrovat v novém registru, který v mezidobí zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL). Registr bude zpřístupněn jak přes ÚCL, tak i přes edukační webový portál Létejte zodpovědně. Osobní návštěva na ÚCL tak na nebude nutná. V první fázi bude celý proces zdarma.


Registrace se bude dělit do dvou částí, registrace provozovatele a registrace pilota. Povinná registrace se bude týkat všech osob, které provozují letadlo těžší než 250 g. Pokud je vaše letadlo vybaveno kamerou, bez ohledu na rozlišení nebo jiným senzorem, který je schopný zaznamenat „osobní údaje“ a jeho váha nepřesahuje 250 g, rovněž podléhá registraci.Jedinou výjimku z tohoto požadavku tvoří hračky do 250 g, které registraci nepodléhají.


Vytvoření registračního systému je stále v procesu, nicméně se očekává, že registrace bude intuitivní a jednoduchá k vyplnění. Co víme již nyní je to, že provozovatel bude muset uvést základní údaje o své osobě. Na základě správného a úplného vyplnění provozovatel získá jedinečné identifikační číslo, kterým následně označí veškeré své drony.

Pravidla pro to, jak bude označení – štítek vypadat, nejsou zatím zcela jasná, ale již nyní víme, že označení bude mít formu registračního čísla, který bude tvořit 12-místný jedinečný kód.


Registrace pilota bude o něco málo komplikovanější. Na rozdíl od registrace provozovatele bude muset pilot projít online školením a své nabyté znalosti bude muset prokázat v závěrečném online testu. Podle toho, do jaké kategorie provozu bude Váš dron spadat (povíme si v dalším díle našeho seznámení se s pravidly), se jednotlivé požadavky na výcvik budou lišit. Pilot po splnění veškerých podmínek získá registrační číslo pilota včetně oprávnění k provozování letadel v určité kategorii.

Podoba online testu je prozatím ve fázi příprav. Okruhy testu známé však jsou. O finální podobě online testování Vás budeme včas informovat na sociálních sítích nebo sledujte náš web.

1. REGISTR


Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), získat tím jedinečné identifikační číslo a tímto číslem označit veškeré své drony.

2. PODMÍNKY REGISTRACE


Povinná registrace se týká všech osob, které provozují:

  • jakýkoli dron s hmotností od 250 g nebo
  • jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g), který má kameru (bez ohledu na rozlišení) a přitom není hračkou ve smyslu práva EU nebo
  • jakýkoli dron (i s hmotností pod 250 g), který má dopadovou energii nad 80 joulů (mj. s ohledem na maximální rychlost) nebo
  • jakýkoli dron ve specifické nebo certifikované kategorii (viz níže).

3. JAK REGISTROVAT


Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL (jakkoli taková možnost zůstane zachována) a bude zdarma. Registrují se přitom údaje o konkrétní osobě, nikoli o dronu (konkrétním stroji).

4. DĚLENÍ PROVOZU


Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Ty podléhají odlišnému způsobu regulace a odlišné míře požadavků na provozovatele, piloty, techniku apod.

5. OTEVŘENÁ KATEGORIE


Nejnižší, otevřená kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení Úřadu pro civilní letectví („ÚCL“), a to zjednodušeně řečeno pokud:

  • bude provozovatel registrován (viz výše),
  • pilot absolvuje on-line školení a složí on-line test pro příslušnou podkategorii provozu („A1-A3“; testovací modul bude navázán na elektronický registr ÚCL),
  • provoz nepřekročí žádné z omezení pro otevřenou kategorii (tzn. zejména provoz ve „vizuálním dohledu“, do 120 m nad terénem a v požadované vzdálenosti od nezúčastněných osob a shromáždění lidí, minimální věk pilota) a současně
  • dron má veškeré charakteristiky spadající do jedné ze „tříd“ dronů dle práva EU a každopádně přitom nepřesahuje hmotnost 25 kg.

6. SPECIFICKÁ A CERTIFIKOVANÁ KATEGORIE


Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie (viz výše). Bude v zásadě vyžadovat zpracování analýzy celkových rizik letu dronu (tzv. „SORA“) ze strany provozovatele a následně její posouzení a vydání povolení ze strany ÚCL. Alternativně by mělo být umožněno podání deklarace o shodě s tzv. „standardním scénářem“, anebo získání dlouhodobého oprávnění schvalovat vlastní provoz (tzv. „LUC“). Nejvyšší, certifikovaná kategorie je pak zamýšlena spíše dále do budoucna (např. pro provoz nad shromážděními osob nebo dokonce přepravu osob apod.) a bude vyžadovat získání osvědčení pro techniku a personál na úrovni srovnatelné s dnešními letadly s posádkou.

7. UVĚDOMTE SI, KDE LÉTÁTE


Stávající prostory kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat zůstanou po 31. 12. 2020 v zásadě zachovány. Úprava těchto současných omezení, včetně jiné struktury a formy vyhlašování zón ve vzdušném prostoru by měla probíhat postupně v následujících fázích.

8. TECHNICKÉ VYBAVENÍ


Právo EU nově obsahuje i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR a provozovaných v rámci nové regulace (mj. i tzv. elektronická identifikace na dálku nebo geo-awareness). Přechodná období nicméně umožní, alespoň v omezeném rozsahu, i provoz stávajících, takto nevybavených, dronů.

9. MODELÁŘI


Snahou je nezkomplikovat takovou činnost leteckých modelářů, která dosud probíhala spořádaně a bezpečně. Jednou z cest je to, že na osoby registrované v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů se dle práva EU může vztahovat dvouleté přechodné období, ve kterém mohou provozovat modely letadel dle stávajících vnitrostátních pravidel (a naopak mají výjimku z řady nových požadavků). V ČR bude mít od 31. 12. 2020 povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou Svaz modelářů České republiky z. S. (SMČR). I zde platí výše uvedená povinnost provozovatelů modelů letadel registrovat se v elektronickém registru ÚCL. V mezidobí bude nicméně upřesněno, zda u členů SMČR bude moci toto proběhnout hromadně skrze stávající evidenci SMČR. „Neorganizovaní“ letečtí modeláři nebudou spadat pod uvedené dvouleté přechodné období, každopádně budou moci provozovat modely letadel v rámci výše zmíněných limitů otevřené kategorie provozu.

10. PLATNOST


Výše uvedená pravidla budou v zásadě umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných lokálních podmínek konkrétního státu (viz zejména omezení, zákazy a požadavky plynoucí ze zón vyhlášených daným státem na svém území, respektive dodatečné požadavky pro akceptaci povolení vydaných pro provoz ve specifické kategorii apod.).

stáhnout jako pdf