Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Oprávnění k letu v otevřené kategorii provozu

Od 1. 1. 2024 byl zaveden nový institut povolení s názvem „Oprávnění k letu (zkráceně OkL) “ pro určitý druh provozu v rámci otevřené kategorie. Tento nový institut povolení se týká situací, kdy bylo dle předchozí právní úpravy nezbytné přejít do specifické kategorie provozu a žádat o Oprávnění k provozu (OkP).

OkL je vyžadováno za následujících podmínek:

1

Provoz v zakázaných (LKP), omezených (LKR), nebezpečných (LKD), jiným uživatelem aktivovaných dočasně vyhrazených (TSA) a dočasně rezervovaných (TRA) prostorech

2

Provoz v prostoru LKR9 Praha v situacích, kdy je OkL vyžadováno (v hustě osídleném prostoru, dle podmínek jiných prostorů v daném místě, mimo rámec podmínek pro volný provoz v CTR a MCTR)

3

V hustě osídleném prostoru (HOP) mimo rámec podmínek pro volný provoz

4

V ochranných pásmech:

 1. Podél nadzemních dopravních staveb;
 2. Tras nadzemních inženýrských sítí;
 3. Tras nadzemních telekomunikačních sítí;
 4. Uvnitř zvláště chráněných území (vyjma IV. zóny CHKO);
 5. V okolí vodních zdrojů;
 6. Objektů důležitých pro obranu státu.

Provoz dronů spadajících svou vahou do podkategorie provozu A3 není v hustě osídleném prostoru (HOP) na základě OkL možný. To se od 1. ledna 2024 týká všech starších dronů těžších než 250 g bez označení štítku třídy C (např. DJI Phantom; DJI Mavic 1 a 2; apod.). Provozovatele těchto dronů, kteří plánují let v HOPu, se i nadále řídí pravidly pro provoz ve specifické kategorii a žádají o Oprávnění k provozu.

Proces žádosti o vydání OkL

OkL budou Úřadem vydávána ve správním řízení formou rozhodnutí, a to na základě žádosti podané primárně prostřednictvím webového portálu dron.caa.cz, případně také klasickou cestou dle postupu upraveného správním řádem (datová schránka, elektronicky podepsaný email, papírovou formou).

V obou případech bude postup velmi podobný, jako v případě podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu ve Specifické kategorii provozu. Opět budou vyžadovány obvyklé identifikační údaje provozovatele, pilota, použitých bezpilotních systémů včetně uvedení příslušné třídy C, a dále pak údaje k vlastnímu zamýšlenému provozu. Zde zejména patří:

 • přesné zeměpisné a provozní vymezení zamýšlené lokality provozu;
 • popis přijatých bezpečnostních opatření včetně provedení analýzy rizik;
 • dokument ConOps (postačuje pro SAIL I), případně také provozní příručka Operation Manual (jen pro SAIL II);
 • deklarace provozovatele o ochraně osobních údajů;
 • uživatelské příručky k použitým bezpilotním systémům;
 • další dodatečná povolení, souhlasy či vyjádření dotčených subjektů, jež jsou předmětem ochrany ve smyslu správy ochranných pásem (nadzemní dopravní stavby, inženýrské sítě, telekomunikační sítě, zvláště chráněná území, vodní zdroje, objekty důležité pro obranu státu).

Úřad následně dodanou dokumentaci posoudí a rozhodne (zpravidla v řádu jednotek dnů) o vydání či nevydání OkL. Proces podání žádosti či vydání OkL není spojen s žádným správním poplatkem. Bližší informace k celému procesnímu postupu jsou upřesněny na webových stránkách Úřadu.

Procesem podání žádosti o OkL vás provede náš pdf Průvodce.

Shrnutí významných rozdílů mezi oprávněními OkP a OkL

Typ oprávnění
OkP OkL
Kategorie provozu Specifická Otevřená
Třída UAS Všechny třídy (C štítky), ale i bez štítku, také individuální stavby Všechny třídy (C štítky), ale i bez štítku, také individuální stavby
Technické požadavky Povinná přímá dálková identifikace- dron C1-3, 5, 6 nebo doplňkové vybavení Bez povinné identifikace
Nezávislý systém ukončení letu (Containment) Bez povinnosti nezávislého systému ukončení letu
Správní poplatky 1. vydání/změna (4000 Kč/400 Kč) Bez poplatku
Vyjádření ÚCL Rozhodnutí + OkP Rozhodnutí + OkL
Pojištění odpovědnosti Jednotlivě pro každé letadlo Jen pro A3 nad 4 kg a pro A2, lze hromadně pro všechna letadla

Institut povolení Oprávnění k letu byl zaveden Úřadem pro civilní letectví v souladu s ust. §44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (letecký zákon) 19. 12. 2023 aktualizací dříve vydaného opatření obecné povahy (OOP, 31. 12. 2020), přinášející zpřesnění podmínek využívání omezeného prostoru LKR10 provozovateli bezpilotních systémů.

Změny obsažené v OOP částečně vycházejí z konce přechodného období platné evropské legislativy pro provoz bezpilotních systémů v otevřené kategorii provozu a dále z pokynů standardizační inspekce EASA na základě provedeného auditu v roce 2023. Podrobněji se těmto změnám věnujeme v článku Aktualizace nařízení LKR10UAS.