Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.

Často kladené otázky

Pokud dron létá ve vaší bezprostřední blízkosti a vám je to nepříjemné, upozorněte na to pilota. Pakliže ve svém chování bude pokračovat, nezbývá než se obrátit na Policii ČR. Důležité je chování pilota a dronu zdokumentovat, například na mobilní telefon.

Pilot dronu má povinnost získat váš souhlas se vzletem nebo přistáním svého dronu, nikoli ovšem s přeletem vašeho pozemku, například louky. Musí ovšem podle pravidel dodržovat bezpečný odstup od všech osob i staveb, nikoho neohrožovat a respektovat právo na soukromí.

Neprodleně oznamte pilotovi, že nesouhlasíte s jeho chováním a přejete si, aby provoz dronu ukončil. V případě, že domluva nepomůže, kontaktujte Policii ČR.

Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím je vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registraci je možné provést na portálu spravovaném Úřadem pro civilní letectví.

Povinnost registrace se na vás vztahuje, pokud je váš dron:

 • Těžší než 250 g anebo schopný překonat rychlost vyšší než 19 m/s; nebo
 • vybaven kamerou (bez ohledu na rozlišení) nebo jiným senzorem schopným zaznamenat osobní údaje (jedinou výjimku z tohoto požadavku mají zařízení certifikovaná jako hračky do 250 g).

Online zkouška pilota i registrace jsou zdarma.

Jakmile se zaregistrujete, obdržíte registrační číslo provozovatele dronu, které musí být viditelně uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch, které jsou postaveny soukromě.

Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky (ty se na dron neumisťují). Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele.

Registrační číslo musí být na dron umístěno takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li dron na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Může být použit QR kód. Pokud rozměry dronu nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo se jedná o model představující reálné letadlo, kdy by připevnění značení zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie.

Online zkouška pilota není povinná pouze pokud:

 • Je dron označen štítkem s označením třídy C0;
 • není vybaven kamerou;
 • je certifikovaný jako hračka;
 • váží méně než 250 g a je soukromě vyrobený.

Zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem z odpovědí. Otázky pokrývají tato témata:

 • Letecká bezpečnost;
 • omezení vzdušného prostoru;
 • předpisy týkající se letectví;
 • omezení lidské výkonnosti;
 • provozní postupy;
 • obecné znalosti o bezpilotních systémech;
 • ochrana soukromí a ochrana údajů;
 • pojištění;
 • ochrana před protiprávními činy.

K úspěšnému splnění je třeba alespoň 30 správných odpovědí.

Test je třeba dokončit do 60 minut od jeho zahájení. V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. Po druhém neúspěšném pokusu je třeba provést registraci pilota znovu, možnost absolvovat test se tak obnoví. K přípravě na online test z teoretických znalostí doporučujeme využít záložku online školení a informace k využití.

Létající hračky do 250 g nepodléhají registraci, ani pokud jsou vybaveny kamerou. Jedná se o výrobky dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček, soulad s touto směrnicí musí být uveden na obale výrobku.

Naopak dron, který hračkou není, by měl mít na obalu jasně vyznačeno, že se nejedná o produkt pro děti mladší 14 let (štítkem "14+"). Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

V otevřené i specifické kategorii provozu registruje provozovatel svoji osobu a poté mu bude vygenerováno registrační číslo, které bude uvedeno na všech jím provozovaných dronech.

V případech, kdy je dálkově řídící pilot zároveň provozovatelem dronu (což je případ většiny soukromých fyzických osob), provede tato osoba registraci provozovatele i dálkově řídícího pilota, včetně on-line zkoušky.

Ano. Vzhledem k rozdílům mezinárodní a národní legislativy daného státu, nejsou z těchto povinností vyjmuti ani dálkově řídící piloti a provozovatelé, kteří dosud provozovali drony podle národních regulačních rámců a byla jim vydána národní povolení – v České republice se to týká držitelů Povolení k létání, Povolení k provozování leteckých prací a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu vydaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL).

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EU musí splňovat předpisy týkající se dronů bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako nerezidenti jste povinni zaregistrovat se u Úřadu pro civilní letectví první země EU, ve které chcete s dronem létat.

Poté vám bude vydáno "registrační číslo provozovatele dronu", které musí být viditelně umístěno na všech dronech, které vlastníte a budete v zemích EU provozovat. Číslo musíte také nahrát do systému identifikace na dálku dronu, je-li jím dron vybaven. Po registraci v hostitelské zemi bude registrace provozovatele dronu platná ve všech zemích EU.

Kategorie provozu se určuje podle váhy dronu a typu letu (kde plánujete létat, jak vysoko apod.) Nejrychlejší cestu pro určení kategorie představuje aplikace Dronald - Přehledný průvodce pravidly létání s drony.

Podkategorii určuje buď:

 • Štítek s označením třídy (vedle značky CE) C0, 1, 2, 3 nebo 4 na vašem dronu; nebo
 • maximální vzletová hmotnost vašeho dronu u soukromě postavených dronů nebo u dronů bez označení štítkem třídy (nazývané starší drony).

Otevřená kategorie – provozní omezení
A1
 • Pro letadla třídy C0, C1 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s nebo pro starší drony bez označení třídy o hmotnosti do 250 g
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděními osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou;
 • ostatní letadla v kategorii A1 se pouze musí vyhnout přelétávání nad shromážděními osob;
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro C1 navíc absolvoval on-line kurz a zkoušku.
A2
 • Pro letadla třídy C2;
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 m při nízkorychlostním režimu letu);
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval on-line kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie.
A3
 • Pro letadla třídy C2, C3, C4 nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg nebo pro nebo pro starší drony bez označení třídy o hmotnosti nad 250 g;
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby;
 • pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.

Oprávnění k provozu uděluje Úřad pro civilní letectví podle konkrétního postupu.

Maximální povolená výška pro let dronu je 120 metrů od zemského povrchu. Je ale nezbytné si před letem v aplikaci DronView ověřit, zda oblast ve které plánujete létat, nemá stanoven nižší výškový limit.

Každý členský stát EU určí zeměpisné zóny pro drony, tj. oblasti, kde drony nesmí létat (např. přírodní parky, centra měst nebo v blízkosti letišť) nebo kde mohou létat pouze za určitých podmínek nebo naopak kde mohou létat nad rámec běžných pravidel.

Proto je důležité, abyste si před každým letem ověřili aktuální rozsah případných omezení, v ČR ideálně mobilní i webové aplikaci DronView.

Pokud provozujete svůj dron v otevřené kategorii, nesmíte létat nad lidmi, kteří k tomu nevyjádřili souhlas. Úřad pro civilní letectví k tomuto dodává, že v podkategorii provozu A1 přelétnutí osob nezapojených do provozu v zásadě možné je, ale současně platí, že pokud je to možné (což zpravidla možné je), měl by se pilot přelétávání osob nezapojených do provozu vyhnout. Obdobně se pak postupuje i ve vztahu k osobám v prostředcích nebo stavbách.

Před letem:

 • Dokončit školení a zkoušky potřebné pro typ letů, které budete provozovat;
 • mít příslušné aktuální informace o zeměpisných zónách uvedených v aplikaci DronView;
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob, které nejsou zapojeny do provozu dronu;
 • zkontrolovat, zda je dron vhodný pro zamýšlený provoz.

Během letu v rámci provozu v otevřené kategorii:

 • Udržujte dron v dostatečné vzdálenosti, abyste ho vždy jasně viděli; můžete použít pozorovatele dronu ke sledování vzdušného prostoru. Pozorovatel musí stát vedle vás, aby mohl okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku a dát vám příslušné pokyny, např. k okamžitému přistání dronu;
 • pokud vy nebo pozorovatel dronu zahlédnete jiné (zejména pilotované) letadlo, dejte mu přednost, ujistěte se, že jste od něj dostatečně daleko, v případě jakýchkoliv pochybností okamžitě přistaňte;
 • dodržujte omezení daná zeměpisnými zónami;
 • obsluhujte dron podle uživatelské příručky výrobce;
 • nelétejte se svým dronem v místě mimořádné události (např. v případě nehody udržujte dostatečnou vzdálenost pro případ, že by musel na místě přistát zásahový vrtulník letecké záchranné služby);
 • neřiďte dron, pokud jste užili psychoaktivní/halucinogenní látky nebo alkohol nebo nejste způsobilí k řízení dronu v důsledku nemoci.

Dodatečné povinnosti v rámci provozu ve specifické kategorii:

 • Zajistit, aby provozní prostředí bylo v souladu s povolením uděleným Úřadem pro civilní letectví;
 • zajistit, aby poskytovatel letových navigačních služeb, uživatelé vzdušného prostoru a další zúčastněné strany byly informovány o plánovaném provozu.

Nezapojenou osobou se rozumí taková osoba, která s provozem dronu nevyjádřila souhlas nebo která si není vědoma pokynů a bezpečnostních opatření vydaných provozovatelem dronu.

Osoba je považována za účastníka, pokud se rozhodne být součástí provozu dronu, chápe riziko a je schopna zkontrolovat polohu dronu během letu. Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do provozu, musí:

 • Udělit výslovný souhlas s účastí na provozu (např. souhlas s přeletem dronu);
 • obdržet od provozovatele dronu nebo pilota pokyny a bezpečnostní opatření, která je třeba uplatnit v případě nouzové situace;
 • věnovat se v daný čas pouze akci s dronem, aby mohla kontrolovat polohu dronu, a v případě nehody přijmout opatření, aby nedošlo ke srážce.

Informace na vstupence/ceduli/lístku, že během akce bude použit dron, není považována za dostatečnou. Provozovatel dronu musí mít individuální výslovný souhlas a musí se ujistit, že lidé rozumějí riziku a postupům, které je třeba v případě nouze přijmout.

Příklady nezúčastněných osob:

 • diváci shromáždění při sportovních aktivitách, koncertech nebo jiných hromadných akcích;
 • lidé na pláži nebo v parku, na procházkách v ulicích.

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí;
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel;
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91;
 • ZÁKON č. 49/1997 Sb., ZÁKON O CIVILNÍM LETECTVÍ
 • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY vydané Úřadem pro civilní letectví, detailně upravující národní pravidla provozu.

Nařízení jsou platná:

 1. pro drony prodávané na evropském trhu, což znamená:
  1. při provozu v otevřené kategorii:
   • drony s označením C (podle nařízení EU č. 2019/945) v rozmezí od C0 do C4 od lehčích po těžší modely;
   • drony bez označení C,
  2. při provozu ve "specifické" kategorii všechny drony spadající do této kategorie včetně dronů bez označení CE.
 2. pro soukromě postavené drony pro soukromé využití.

V České republice je minimální věk dálkově řídících pilotů samostatně provozujících bezpilotní systémy stanoven na 16 let.

Od roku 2023 se povinnost mít uzavřené tzv. pojištění odpovědnosti z provozu dronu nevyvozuje ze skutečnosti, jestli provozovatel létá s dronem pro komerční účely nebo rekreačně, ale od kategorie provozu. Povinnost pojištění pro jednotlivé kategorie je ukotvena v Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Výše limitů pojistného plnění pak ve Vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Otevřená kategorie

Provozovatel dronu do 20 kg může mít jedno pojištění odpovědnosti pro všechny své drony.

 • A1 – V této podkategorii není pro provozovatele povinné mít pojištění odpovědnosti, ať létá komerčně nebo rekreačně.
 • A2 – Pojištění odpovědnosti je povinné a minimální výše limitu pojistného plnění je stanovena na 1 000 000 na každou pojistnou událost.
 • A3 – Pojištění odpovědnosti je povinné pro provozovatele dronu o hmotnosti více než 4 kg, do této váhy povinné není. Minimální výše limitu pojistného plnění je také stanovena na 1 000 000 na každou pojistnou událost.

Informace o všech podkategoriích provozu najdete v článku Otevřená kategorie.

Specifická kategorie

Provozovatel má povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti, a to pro každý svůj dron zvlášť.
Minimální výše pojistného plnění ve specifické kategorii provozu je pro;

 • drony lehčí než 0,91 kg 2 000 000 Kč na každou pojistnou událost,
 • drony o hmotnosti 0,91 kg až 7 kg 5 000 000 na každou pojistnou událost,
 • drony o hmotnosti 7 až 20 kg 10 000 000 na každou pojistnou událost.

Pravidla pro povinnosti pojištění pro bezpilotní letadla nad 20 kg v EU sjednocena částku přesahující 20 000 000 Kč a jsou vyvozena z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004.

Tabulku, do které Úřad pro civilní letectví srozumitelně shrnul informace o povinnosti pojištění odpovědnosti pro provozovatele dronu, je možné najít zde.