Jak vytvořit letový plán

Aplikace Létejte zodpovědně v přehledné a interaktivní formě prezentuje informace o vzdušném prostoru a pravidlech létání. Obsahuje také informace o počasí, které jsou užitečné při plánování letu. Kromě využití aplikace jako nástroje pro předletovou přípravu lze aplikaci využít i pro ovládání dronu DJI. Plánování letu a vložení letového plánu je podmíněno přihlášením uživatele. Existuje více způsobů, jak zadat letový plán. Tyto způsoby jsou popsány níže v textu. Při plánování letu je důležité vzít v úvahu všechna rizika, na která je pilot aplikací upozorněn a rovněž predikovat rizika plynoucí z aktuálních podmínek, ve kterých se let plánuje. K předletové přípravě lze využít také aplikaci DronView.

Funkcionalita vytváření letového plánu vždy vychází z mapového podkladu aplikace. Pro přípravu samotného plánování letu je třeba pohybem na mapě najít zamýšlenou oblast letu. V případě, že se uživatel nachází v místě zamýšleného letu, může skrze lokalizační funkci telefonu automaticky zobrazit požadovanou oblast na mapě. V náhledu mapového podkladu jsou graficky zobrazeny vybrané prostory v rámci vzdušného prostoru České republiky.

Jak vytvořit letový plán v aplikaci

Jedná se především o prostory v nízkých výškách, určených právě pro provoz dronů. Takovými prostory jsou například letištní provozní zóny ATZ (u neřízených letišť), řízené okrsky CTR (v okolí řízených letišť) a prostory se speciálním užíváním (P – zakázaný prostor, R – omezený prostor, D – nebezpečný prostor, TSA – dočasně vyhrazený, TRA – dočasně rezervovaný). Pro každého pilota je také důležitá znalost tzv. NOTAMů, popisujících aktuální změny a aktuální omezení v letecké dopravě. NOTAMy lze v aplikaci číst skrze menu Upozornění, kde jsou chronologicky uváděny v závislosti na oblasti, kterou uživatel zvolil.

Jak vytvořit letový plán v aplikaci

Některé prostory aplikací záměrně zobrazovány nejsou. Jedná se především o prostory, které nezasahují do vzdušného prostoru třídy G (prostor do 300m nad terénem), například koncové řízené oblasti – TMA. Vzhledem k typologii a pravidlům v rámci jednotlivých prostorů je třeba dbát zvýšené pozornosti na pravidla, která jsou v těchto oblastech vyžadována. Dvourozměrné zobrazení prostorů na mapě způsobuje vzájemné překrytí některých prostorů. Z tohoto důvodu je vhodné pro veškerý výčet prostorů, do kterých uživatelem vybraná oblast zasahuje, využít slovní popis kolizních prostorů, který je v nabídce pod trojúhelníkovou ikonou s vykřičníkem.

Samotné plánování letu lze zahájit stiskem ikony (), přidržením prstu na mapě či stisknutím tlačítka „+“ v základním menu.

Bez ohledu na jednotlivé informační vrstvy, které uživatel v rámci svého nastavení v aplikaci aktivoval, je pohybem prstu na mapě zájmová oblast letu přenesena do elektronické podoby. Aplikace umožňuje zadat zájmové oblasti letu ve tvaru:

  1. kruhu, zadáním středu oblasti a definováním poloměru;
  2. liniové trasy letu s určením šířky koridoru takové letu;
  3. polygonu, přímým vykreslením oblasti, v níž bude let prováděn

Jak vytvořit letový plán v aplikaci

Po zanesení zájmové oblasti (případně liniové trasy) letu se lze pomocí stisku tlačítka „další“ dostat do menu Podrobnosti letového plánu (případně menu Předletové přípravy v případě OS Android). Zde se zadávají další klíčové informace o zamýšleném letu, na jejichž základě aplikace vyhodnocuje pravidla, podmínky a doporučení k provedení zadaného letu. Nezbytné je zadání výšky letu nad zemí, datum a čas zamýšleného letu, údaje o pilotovi a použitém stroji (lze vybrat z uživatelem přednastavených letadel). V rámci souladu s pravidly je nutné zadat registrační číslo dronu a účel letu (komerční, rekreační, sportovní atd.) Velmi důležitý je také údaj o maximální vzletové hmotnosti bezpilotního letadla. Dále aplikace uživatele provádí souborem dotazů, týkajících se základních legislativních pravidel, na které lze reagovat jednoduše výběrem odpovědi „ano-ne“. Tématem otázek je například nesení nebezpečného materiálu, přelet prostoru nad osobami, druh provozu (za přímé viditelnosti pilota „VLOS“, nebo tzv. „BVLOS“, tedy letu mimo dohled pilota), shazování materiálu za letu, certifikace pilota či dotaz, zda má provozovatel dronu povolení k provádění leteckých prací.

Při plánování každého letu je důležité brát v potaz tuzemskou legislativu, která shazování nákladu za letu, kromě leteckých veřejných vystoupení a soutěží, neumožňuje. Lety BVLOS či létání nad lidmi nepovoluje s výjimkou, kdy Úřad pro civilní letectví nestanoví jinak. V dalším menu je pilotovi prezentován souhrn informací o letu – zvolená lokalita, příslušné počasí, které bere v potaz čas a dobu letu, ale také soulad s pravidly, kterými se má řídit. Aplikace předloží výčet pravidel, s nimiž je pilot v rámci letového plánu v souladu, stejně tak, jako v rozporu a u případných nedostatků poskytne další informace.

Jak vytvořit letový plán v aplikaci

Pokud sou všechny zanesené informace uživatelem odsouhlaseny v rámci menu Souhrnu letu, je plán letu zaslán k autorizacina příslušné pracoviště řízení letového provozu.

Manuální autorizace v aplikaci Létejte zodpovědně je nástrojem Řízení letového provozu ČR, s.p., který je v současné době v testovacím/ověřovacím provozu. Tato funkcionalita umožňuje podání žádosti o let s dronem v řízeném okrsku CTR Ruzyně. Aplikace Létejte zodpovědně v žádném případě nenahrazuje schvalovací procesy, které jsou v kompetenci Úřadu pro civilní letectví (jedná se např. o provoz v blízkosti silnic, železnic, vedení vysokého napětí či letů nad lidmi). Pamatujte, že samotné provedení letu musí být vždy v souladu se všemi legislativními pravidly, které jsou platné na území ČR a odpovědnost za bezpečně provedený let je vždy na straně pilota dronu.